05 một số loại Hợp đồng bảo hiểm theo Luật marketing bảo hiểm 2022


QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 08/2022/QH15

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

LUẬT

KINH DOANH BẢO HIỂM

Căn cứ Hiếnpháp nước cộng hòa làng hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội phát hành Luật sale bảo hiểm.

Bạn đang xem: Luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

1. Qui định này nguyên lý về tổ chứcvà chuyển động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân thamgia bảo hiểm; thống trị nhà nước về chuyển động kinh doanh bảo hiểm.

2. điều khoản này không vận dụng đối vớibảo hiểm buôn bản hội, bảo đảm y tế, bảo đảm tiền gửi và những loại bảo đảm khác do
Nhà nước thực hiện không mang tính chất kinh doanh.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Công ty lớn bảo hiểm, doanhnghiệp tái bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức,cá nhân hỗ trợ dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểmvi mô.

2. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài, trụ sở doanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế (sauđây call là chi nhánh quốc tế tại Việt Nam).

3. Văn phòng thay mặt của doanhnghiệp bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm nước ngoài, tập đoàn tài chính, bảo hiểm quốc tế tại Việt
Nam (sau đây hotline là văn phòng thay mặt đại diện nước kế bên tại Việt Nam).

4. Bên mua bảo hiểm, tín đồ đượcbảo hiểm, bạn thụ hưởng.

5. Cơ quan cai quản nhà nước vềhoạt động sale bảo hiểm.

6. Tổ chức, cá nhân có liên quanđến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Điều 3. Áp dụng
Luật sale bảo hiểm, chế độ khác có liên quan và tập tiệm quốc tế

1. Trường hợp luật pháp khác ban hànhsau ngày Luật này còn có hiệu lực thi hành bắt buộc quy định không giống với lý lẽ của Luậtnày về đúng theo đồng bảo hiểm, thành lập, tổ chức triển khai hoạt động, hoạt động nghiệp vụ,tài chính, hạch toán kế toán và báo cáo tài chính, năng lực thanh toán và biệnpháp can thiệp đối với doanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, chinhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanhnghiệp môi giới bảo đảm thì cần xác định ví dụ nội dung thực hiện hoặc khôngthực hiện nay theo mức sử dụng của quy định này.

2. Các bên tham gia đúng theo đồng bảohiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm rất có thể thỏa thuận vận dụng tập cửa hàng quốc tếtrong trường phù hợp có tối thiểu một trong các bên tham gia là tổ chức, cá thể nướcngoài hoặc những bên tham gia là tổ chức Việt Nam, công dân vn nhưng đối tượngbảo hiểm hoặc việc thực hiện hợp đồng ở nước ngoài. Trường hợp hậu trái của việc áp dụngtập quán thế giới trái với những nguyên tắc cơ bản của luật pháp Việt phái mạnh thì phápluật việt nam được áp dụng.

Điều 4. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong chính sách này,các trường đoản cú ngữ sau đây được phát âm như sau:

1. Hoạt độngkinh doanh bảo hiểm bao gồm kinh doanh bảo hiểm, marketing tái bảo hiểm,nhượng tái bảo hiểm và các chuyển động có liên quan đến chuyển động kinhdoanh bảo hiểm bao gồm đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụphụ trợ bảo hiểm.

2. Tởm doanhbảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô chấpnhận rủi ro khủng hoảng của fan được bảo hiểm, bên trên cơ sở mặt mua bảo hiểm đóng tầm giá bảohiểm để doanh nghiệp lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảohiểm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô bồi thường,trả tiền bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong phù hợp đồng bảohiểm.

3. Gớm doanhtái bảo đảm là buổi giao lưu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn táibảo hiểm, chi nhánh quốc tế tại vn nhận một khoản giá thành tái bảo đảm củadoanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài tại Việt
Nam khác, doanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệp lớn tái bảo đảm nướcngoài, tổ chức bảo hiểm quốc tế để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đãnhận bảo hiểm.

4. Nhượng táibảo hiểm là buổi giao lưu của doanh nghiệp bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm,chi nhánh quốc tế tại việt nam chuyển giao 1 phần trách nhiệm đã nhận táibảo hiểm cho bạn bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài tại nước ta khác, doanh nghiệp bảo đảm nước ngoài, doanh nghiệp tái bảohiểm nước ngoài, tổ chức bảo hiểm quốc tế trên cơ sở thanh toán giao dịch phí nhượngtái bảo hiểm.

5. Vận động đạilý bảo hiểm là một trong hoặc một số vận động theo ủy quyền của người sử dụng bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô, gồm những: tư vấn thành phầm bảo hiểm; trình làng sản phẩmbảo hiểm; chào bán sản phẩm bảo hiểm; thu xếp câu hỏi giao kết hợp đồng bảo hiểm;thu tầm giá bảo hiểm; thu thập hồ sơ để giao hàng việc giải quyếtbồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

6. Hoạt độngmôi giới bảo đảm là vận động cung cấp thông tin, hỗ trợ tư vấn cho bên mua bảohiểm về mô hình bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm, công tác bảo hiểm, điều kiện,điều khoản, mức giá bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, chinhánh quốc tế tại Việt Nam; các hoạt động liên quan đến việc đàm phán, thu xếpgiao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm.

7. Dịch vụ phụtrợ bảo hiểm bao gồm tư vấn, review rủi ro bảo hiểm, tính toán bảohiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, cung cấp giải quyết bồi thường bảo hiểm. Dịchvụ phụ trợ bảo đảm không bao hàm việc công ty lớn bảo hiểm, doanh nghiệp táibảo hiểm, bỏ ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ cung cấp bảo hiểmvi mô tự thực hiện để triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm, marketing táibảo hiểm của chính tổ chức triển khai đó.

8. Tư vấn làhoạt động cung cấp dịch vụ support về lịch trình bảo hiểm, thành phầm bảo hiểm,quản trị khủng hoảng bảo hiểm, đề phòng, giảm bớt tổn thất bảo hiểm.

9. Đánh giá chỉ rủiro bảo đảm là vận động nhận diện, phân loại, reviews tính chấtvà nút độ đen đủi ro, review việc cai quản trị rủi ro về bé người, tài sản, tráchnhiệm dân sự làm cửa hàng tham gia bảo hiểm, tái bảo hiểm.

10. Tính toánbảo hiểm là vận động thu thập, phân tích số liệu thống kê, tính giá thành bảohiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, kỹ năng thanh toán, tấn công giá tác dụng hoạt độngkinh doanh, khẳng định giá trị công ty lớn để bảo đảm an toàn tài thiết yếu củadoanh nghiệp bảo hiểm, công ty lớn tái bảo hiểm, chi nhánh quốc tế tại Việt
Nam, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô.

11. Giám địnhtổn thất bảo đảm là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độtổn thất và tính toán phân bổ trọng trách bồi thường tổn thất làm cơ sở giảiquyết bồi hoàn bảo hiểm.

12. Cung cấp giảiquyết bồi thường bảo đảm là vận động hỗ trợ mặt mua bảo hiểm, ngườiđược bảo hiểm, tín đồ thụ hưởng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảohiểm, chi nhánh quốc tế tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vimô thực hiện các thủ tục giải quyết và xử lý bồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

13. Bảo hiểmnhân lâu là mô hình bảo hiểm mang lại trường đúng theo ngườiđược bảo đảm sống hoặc chết.

14. Bảo hiểmphi nhân thọ là mô hình bảo hiểm cho phần lớn thiệthại về gia tài và những tổn thất không giống hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứba.

15. Bảo đảm sứckhỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hòa hợp ngườiđược bảo hiểm bị yêu mến tật, tai nạn, bé đau, mắc bệnh hoặc chăm lo sức khỏe.

16. Hợp đồng bảo hiểm làsự văn bản thoả thuận giữa bên mua bảo đảm và công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chứctương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô, từ đó bên mua bảo hiểm phải đóng góp phíbảo hiểm, công ty bảo hiểm, đưa ra nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, tổ chức triển khai tương hỗ cung cấp bảo hiểmvi mô buộc phải bồi thường, trả chi phí bảohiểm theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng.

17. Doanh nghiệpbảo hiểm là công ty lớn được thành lập, tổ chức triển khai và chuyển động theo quy địnhcủa luật này và quy định khác tất cả liên quanđể kinh doanh bảo hiểm, marketing tái bảo hiểm, nhượngtái bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm bao hàm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ,doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe.

18. Doanh nghiệptái bảo đảm là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức triển khai và hoạt động theo quyđịnh của nguyên lý này và lý lẽ khác có tương quan để sale tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm.

19. Chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế làđơn vị phụ thuộc của chúng ta bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài, không tồn tại tưcách pháp nhân, được doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài đảm bảo an toàn vàchịu nhiệm vụ về phần đông nghĩa vụ, khẳng định trong thời gian chuyển động tại Việt
Nam.

20. đưa ra nhánhdoanh nghiệp tái bảo hiểm quốc tế là đối chọi vị nhờ vào của doanh nghiệptái bảo hiểm nước ngoài, không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, được doanh nghiệp lớn tái bảohiểm nước ngoài đảm bảo an toàn và chịu trách nhiệm về phần đa nghĩa vụ, cam đoan trong thờigian hoạt động tại Việt Nam.

21. Doanh nghiệpmôi giới bảo đảm là công ty được thành lập, tổ chức và vận động theoquy định của công cụ này và luật khác có tương quan để thực hiệncác hoạt động môi giới bảo hiểm.

22. Bảo hiểmvi tế bào là bảo hiểm nhắm đến các cá nhân, hộ mái ấm gia đình có thu nhập trung bình nhằmbảo vệ họ trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

23. Tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi tế bào là tổchức bao gồm tư bí quyết pháp nhân, hạch toán độc lập, do các thành viên hoặc tổ chức triển khai đạidiện thành viên ra đời để xúc tiến bảo hiểm vi mô khôngvì mục tiêu lợi nhuận nhằm mục tiêu tương trợ, trợ giúp lẫn nhau thân cácthành viên tham gia bảo hiểm trên nguyên lý tự nguyện, tự công ty tài bao gồm và tựchịu nhiệm vụ trước quy định trong phạm vi gia sản hình thành từ hoạt độngbảo hiểm vi mô.

24. Bên mua bảohiểm là tổ chức, cá thể giao phối kết hợp đồng bảo đảm với doanh nghiệp lớn bảohiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗcung cấp bảo đảm vi mô với đóng tổn phí bảo hiểm.

25. Người đượcbảo hiểm là tổ chức, cá thể có tài sản, trọng trách dân sự, sức khỏe,tính mạng, nhiệm vụ hoặc ích lợi kinh tế được bảo đảm theo hòa hợp đồng bảo hiểm.

26. Người thụhưởng là tổ chức, cá thể được mặt mua bảo hiểm hoặc tín đồ được bảo hiểmchỉ định để dấn tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm.

27. Sự khiếu nại bảohiểm là việc kiện một cách khách quan do những bên thỏa thuận hợp tác hoặc luật pháp quy địnhmà lúc sự khiếu nại đó xảy ra thì doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô đề xuất bồi thường,trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm.

28. Phí bảo đảm làkhoản tiền mà bên mua bảo đảm phải đóng cho khách hàng bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểmvi tế bào theo lao lý của luật pháp hoặc do những bên thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảohiểm.

29. Đồng bảo hiểm là trường hợp các doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cùng thống nhấtgiao kết với bên mua bảo hiểm trên một vừa lòng đồng bảo hiểm, trong đó các doanhnghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài nhậnphí bảo hiểm và bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo xác suất đã thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5.Chính sách vạc triển vận động kinh doanh bảo hiểm

1. Công ty nước bảo đảm quyền, lợi íchhợp pháp của các tổ chức, cá thể tham gia bảo hiểm và những tổ chức hoạt độngkinh doanh bảo hiểm.

2. Nhà nướckhuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệptái bảo hiểm, đưa ra nhánh quốc tế tại Việt Nam, tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảohiểm vi tế bào nghiên cứu, cải tiến và phát triển sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng công nghệ tiên tiếntrong vận động kinh doanh bảo hiểm.

3. Bên nước khuyến khích, tạo nên điềukiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm, công ty tái bảo hiểm, chi nhánh nướcngoài trên Việt Nam, tổ chức triển khai tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô đầu tư chi tiêu trở lại nềnkinh tế, tái đầu tư, xây dựng thị trường bảo hiểm.

4. Nhà nướckhuyến khích, tạo thành điều kiện đối với việc tiến hành và thâm nhập các thành phầm bảohiểm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các sản phẩm bảo hiểm vi tế bào và những sảnphẩm bảo hiểm vì mục tiêu an sinh, xã hội.

Điều 6.Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng dịch vụ thương mại bảo hiểm

1. Tổ chức, cánhân tại Việt Nam mong muốn tham gia bảo đảm chỉ được tham gia bảo đảm tạidoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài,tổ chức tương hỗ hỗ trợ bảo hiểm vi mô được cấp thủ tục phép thành lập và hoạt độngtại Việt Nam, trừ trường hòa hợp sử dụng thương mại dịch vụ bảo hiểm qua biên cương theo điều ước thế giới mà nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa vn làthành viên.

2. Chính phủ quy định chi tiết việc cung ứng và sử dụng thương mại & dịch vụ bảo hiểmqua biên giới, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới, thương mại dịch vụ phụ trợ bảo hiểmqua biên giới phù hợp với các điều ước thế giới mà nước cộng hòa xã hội chủnghĩa vn là thành viên.

Điều 7. Cácloại hình bảo hiểm

1. Các loại hìnhbảo hiểm bao gồm:

a) bảo đảm nhânthọ;

b) bảo hiểm sứckhỏe;

c) bảo hiểm phinhân thọ.

2. Chính phủ nước nhà quy định cụ thể các nghiệp vụ bảo hiểm khớp ứng với cácloại hình bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Bảohiểm bắt buộc

1. Bảo đảm bắtbuộc là thành phầm bảo hiểm nhằm mục tiêu mụcđích đảm bảo lợi ích công cộng, môi trường và an ninh xã hội.

2. Bảo hiểm bắtbuộc bao gồm:

a) bảo đảm bắtbuộc trách nhiệm dân sự của công ty xe cơ giới;

b) bảo đảm cháy,nổ bắt buộc;

c) bảo đảm bắtbuộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

d) bảo đảm bắtbuộc pháp luật tại cách thức khác thỏa mãn nhu cầu quy định trên khoản 1Điều này.

3. Tổ chức, cánhân thuộc đối tượng người sử dụng tham gia bảo đảm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộcvà được lựa chọn tham gia bảo đảm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế được phép triển khai.

4. Công ty bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế được phép triểnkhai bảo đảm bắt buộc ko được từ chối bán khi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủđiều khiếu nại mua bảo đảm bắt buộc theo nguyên tắc của pháp luật.

5. Chính phủ nước nhà quy định chi tiết về đk bảohiểm, mức phí tổn bảo hiểm, số tiền bảo đảm tối thiểu so với bảo hiểm bắt buộcquy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 9. Cáchành vi bị nghiêm cấm

1. Vận động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh táibảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo đảm khi khôngcó giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh táibảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo đảm không đúng phạm vi được cấpphép.

3. Chuyển động đại lý bảo hiểm, chuyển động dịch vụphụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng nhu cầu điều kiện hoạt động theo cơ chế của phápluật.

4. Tiến hành các hành vi gian lậnbao gồm:

a) Thông đồng với những người thụ hưởngđể giải quyết và xử lý bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật;

b) hàng nhái tài liệu, thế ý làmsai lệch tin tức trong làm hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

c) hàng fake tài liệu, nuốm ý làmsai lệch thông tin để phủ nhận bồi thường, trả tiền bảo đảm khi sự khiếu nại bảo hiểmđã xảy ra;

d) Tự gây thiệt sợ về tài sản,sức khỏe của chính bản thân mình để hưởng quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm.

5. Đe dọa, ép buộc giao kết hợpđồng bảo hiểm.

Điều 10. Tổchức buôn bản hội - công việc và nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Tổ chức triển khai xã hội- công việc và nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thành lập, hoạt độngtheo pháp luật của luật pháp về hội, tất cả trách nhiệm tuân hành quy định của phápluật về chuyển động kinh doanh bảo đảm và chịu đựng sự giám sát và đo lường của cỗ Tài chính.

2. Tổ chức xã hội- nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tất cả trách nhiệm ban hành bộquy tắc đạo đức nghề nghiệp, các quy tắc, chuẩn chỉnh mực để áp dụng chung mang lại cácthành viên của tổ chức; phối phù hợp với cơ quan làm chủ nhà nước về vận động kinhdoanh bảo đảm trong bài toán tuyên truyền, phổ biến lao lý về marketing bảo hiểm.

Điều 11. Cơsở dữ liệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểm

1. đơn vị nướcđầu bốn xây dựng cơ sở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tàichính phụ trách xây dựng, cai quản và quản lý và vận hành cơsở tài liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm phục vụ hoạt động thống trị nhà nước,bảo vệ quyền, ích lợi hợp pháp của các bên trong hoạt động marketing bảo hiểm.

2. Doanhnghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp lớn tái bảo hiểm, bỏ ra nhánh quốc tế tại Việt Nam,doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổ chức hỗ trợ dịch vụ suport bảo hiểm,tổ chức tương hỗ cung ứng bảo hiểm vi mô có trách nhiệm báo tin về bên mua bảo hiểm, tín đồ được bảohiểm, đối tượng bảo hiểm, đại lý bảo hiểm và thông tin khác có liên quan để xâydựng cơ sở tài liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm.

3. Câu hỏi thu thập, sử dụng, lưugiữ và cung cấp thông tin cơ sở tài liệu về chuyển động kinh doanh bảo hiểm phải bảođảm bảo mật, an ninh thông tin, vâng lệnh các biện pháp của pháp luật về bảo vệ đờisống riêng tư, kín đáo cá nhân, kín đáo gia đình, bí mật kinh doanh.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác,cá nhân nên sử dụng thông tin được cung cấp đúng mục đích và không được cung cấpcho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, bạn được bảohiểm, trừ trường hợp cung ứng theo quy định của pháp luật.

4. Cơ sở tài liệu về hoạt độngkinh doanh bảo đảm được liên kết với các cơ sở dữ liệu non sông và các đại lý dữ liệuchuyên ngành khác.

5. Chínhphủ quy định chi tiết về xây dựng, thu thập, sử dụng, giữ giữ, thống trị và cungcấp thông tin cơ sở dữ liệu về vận động kinh doanh bảo hiểm, việc liên kết giữacơ sở tài liệu về vận động kinh doanh bảo đảm với các cơ sở dữ liệu quốc giavà cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Điều 12. Ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Việc ứng dụng công nghệ thôngtin trong vận động kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích mục đích sau đây:

a) nâng cấp hiệu trái hoạt độngkinh doanh bảo hiểm, gồm những: xây dựng, kiến thiết sản phẩm bảo hiểm, reviews rủiro, thẩm định, giao kết hợp đồng, làm chủ hợp đồng, giám định tổn thất, giải quyếtbồi thường, trả chi phí bảo hiểm; quản ngại trị công ty lớn và phương thức hỗ trợ dịchvụ, thành phầm bảo hiểm;

b) tiến bộ hóa công tác thống kê,báo cáo; cắt giảm thủ tục hành chính; phát hành hệ thống technology thông tin vàcơ sở dữ liệu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm giao hàng công tác quản ngại lý,giám sát, phân tích, đoán trước về thị trường bảo hiểm cùng phòng, chống ăn lận bảohiểm.

2. Việc ứng dụng technology thôngtin trong hoạt động kinh doanh bảo đảm phải vâng lệnh quy định của nguyên tắc này,pháp khí cụ về thanh toán điện tử, technology thông tin, an ninh mạng, phòng, chốngrửa tiền và lao lý khác của luật pháp có liên quan.

3. Chính phủ nước nhà quy định phần lớn vấn đềmới phân phát sinh tương quan đến ứng dụng technology thông tin trong hoạt động kinhdoanh bảo hiểm.

Điều 13.Yêu cầu về ứng dụng technology thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Doanh nghiệp bảohiểm, công ty tái bảo hiểm, đưa ra nhánh nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệpmôi giới bảo hiểm dữ thế chủ động thiết lập, gia hạn và vận hànhhệ thống công nghệ thông tin tương xứng với quy mô hoạt động và đáp ứng nhu cầu yêu mong tốithiểu sau đây:

1. Có hệ thống máy chủ, hệ thốngphần mềm cùng các chiến thuật kỹ thuật để cập nhật, thống kê, xử lý, tàng trữ thôngtin đáp ứng yêu cầu làm chủ hoạt động sale bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu yêu mong anninh mạng, an toàn thông tin mạng;

2. Gồm hệ thống công nghệ thông tintạo thuận tiện cho việc điều hành, kiểm soát rủi ro của người sử dụng và công táckiểm tra, tính toán của cơ quan quản lý;

3. Có phương án về công nghệ thôngtin để dự phòng thảm họa và bảo đảm an toàn không bị cách trở hoạt cồn kinh doanh.

Điều 14.Cung cung cấp dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng

1. Tổ chức, cá nhân được phép cungcấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng bao gồm:

a) doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗcung cấp bảo hiểm vi mô;

b) Đại lý bảo hiểm;

c) doanh nghiệp lớn môi giới bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá thể cung cấp dịchvụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng tiến hành các công cụ sau đây:

a) doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài, công ty môi giới bảo hiểm, tổ chức tương hỗcung cấp bảo hiểm vi tế bào được chủ động lựa chọn các hình thứccung cấp cho dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường thiên nhiên mạng;

b) Đại lý bảo hiểm chỉ được cung cấpdịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môi trường mạng trong phạm vi hợp đồng đại lý bảohiểm;

c) công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, cửa hàng đại lý bảo hiểm, doanh nghiệpmôi giới bảo đảm và tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vimô thực hiện cung ứng dịch vụ, thành phầm bảo hiểm trên môitrường mạng phải phụ trách với mặt mua bảo hiểm nếu hoạt động cung cung cấp dịchvụ, thành phầm bảo hiểm đó làm tác động đến quyền, ích lợi hợp pháp của mặt muabảo hiểm;

d) Tổ chức, cá nhân giao phối kết hợp đồngbảo hiểm trên môi trường xung quanh mạng bao gồm trách nhiệm hỗ trợ trung thực, đúng chuẩn cácthông tin theo chế độ tại Điều 22 của lý lẽ này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy địnhchi ngày tiết Điều này.

Chương II

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Mục 1. QUY ĐỊNHCHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Điều 15. Hợpđồng bảo hiểm

1. Các loại đúng theo đồng bảo hiểm baogồm:

a) đúng theo đồng bảo đảm nhân thọ;

b) thích hợp đồng bảo đảm sức khỏe;

c) phù hợp đồng bảo hiểm tài sản;

d) đúng theo đồng bảo hiểm thiệt hại;

đ) hòa hợp đồng bảo đảm trách nhiệm.

Hợp đồng bảo đảm quy định tại cácđiểm c, d cùng đ khoản này thuộc mô hình bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế và bên mua bảo hiểm tất cả thểthỏa thuận giao kết một nhiều loại hợp đồng bảo hiểm hoặc phối hợp nhiều các loại hợp đồngbảo hiểm công cụ tại khoản 1 Điều này và bảo đảm phù phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 63 của cơ chế này.

3. Hợp đồng bảo đảm hàng hải đượcthực hiện theo quy định của bộ luật mặt hàng hải;nội dung không qui định tại Bộluật hàng hải thì thực hiện theo giải pháp của giải pháp này.

4. Nội dung tương quan đến hợp đồngbảo hiểm không được vẻ ngoài trong công cụ này thì triển khai theo quy định của cục luật Dân sự.

Điều 16.Nguyên tắc giao ước và thực hiện hợp đồng bảo hiểm

Việc giao kết và triển khai hợp đồngbảo hiểm phải tuân thủ các chế độ cơ phiên bản của quy định dân sự và những nguyêntắc sau đây:

1. Phương pháp trung thực giỏi đối:các bên tham gia thích hợp đồng bảo hiểm phải cung cấp thông tin, tiến hành các quyềnvà nhiệm vụ một giải pháp trung thực nhất, trên các đại lý tin tưởng tuyệt vời lẫn nhautrong quy trình giao kết và tiến hành hợp đồng bảo hiểm;

2. Chế độ quyền lợi hoàn toàn có thể đượcbảo hiểm: bên mua bảo đảm phải tất cả quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm cân xứng với từngloại đúng theo đồng bảo đảm theo dụng cụ của pháp luật này;

3. Chính sách bồi thường: số tiềnbồi hay mà người được bảo hiểm nhận được không vượt thừa thiệt sợ thực tếtrong sự khiếu nại bảo hiểm, trừ ngôi trường hợp bao gồm thỏa thuậnkhác trong hòa hợp đồng bảo hiểm;

4. Cơ chế thế quyền: tín đồ đượcbảo hiểm có trách nhiệm chuyển giao cho khách hàng bảo hiểm, trụ sở doanhnghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế quyền yêu thương cầu người thứ tía có hành vigây thiệt hại phụ trách bồi hoàn trong phạm vi số tiền bồi thường bảo hiểm.Nguyên tắc này sẽ không áp dụng đối với hợp đồng bảo đảm nhân thọ và hợp đồng bảohiểm mức độ khỏe;

5. Nguyên tắc rủi ro khủng hoảng ngẫu nhiên: rủiro được bảo hiểm phải là những rủi ro bất ngờ, không lường trước được.

Điều 17. Nộidung của phù hợp đồng bảo hiểm

1. Hợp đồng bảo hiểm phải tất cả nhữngnội dung đa phần sau đây:

a) mặt mua bảo hiểm, fan được bảohiểm, tín đồ thụ tận hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo đảm hoặcchi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

b) Đối tượng bảo hiểm;

c) Số tiền bảo đảm hoặc giá chỉ trịtài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;

d) Phạm vi hoặc quyền lợi và nghĩa vụ bảo hiểm;quy tắc, điều kiện, lao lý bảo hiểm;

đ) Quyền và nhiệm vụ của doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế và bênmua bảo hiểm;

e) Thời hạn bảo hiểm, thời gian cóhiệu lực của vừa lòng đồng bảo hiểm;

g) Mức chi phí bảo hiểm, phương thứcđóng phí bảo hiểm;

h) thủ tục bồi thường, trả tiềnbảo hiểm;

i) Phương thức xử lý tranh chấp.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chủ yếu quy địnhchi máu khoản 1 Điều này so với hợp đồng bảo đảm nhân thọ và hợp đồng bảo hiểmsức khỏe.

Điều 18.Hình thức, bằng chứng giao phối kết hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm phải được lậpthành văn bản. Dẫn chứng giao phối hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng, giấy chứng nhậnbảo hiểm, đối chọi bảo hiểm hoặc bề ngoài khác theo luật pháp của pháp luật.

Điều 19. Điềukhoản loại bỏ trách nhiệm bảo hiểm

1. Điều khoản đào thải trách nhiệmbảo hiểm quy định những trường hợp công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không đề xuất bồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

2. Trường hợp có quy định loạitrừ nhiệm vụ bảo hiểm, công ty bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải cơ chế rõ trong vừa lòng đồng bảohiểm, phải phân tích và lý giải rõ ràng, vừa đủ và có dẫn chứng xácnhận bài toán bên mua bảo hiểm đã được công ty bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ quốc tế giải thích không hề thiếu và hiểu rõ nội dung này khigiao kết hợp đồng bảo hiểm.

3. Ngôi trường hợp có sự kiện bất khảkháng hoặc trở xấu hổ khách quan tiền dẫn đến bên mua bảo đảm chậmthông báo sự kiện bảo đảm thì doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài không được áp dụng điều khoản sa thải trách nhiệmbảo hiểm về bài toán chậm thông báo.

Điều 20.Quyền cùng nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân lâu nước ngoài

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế có các quyền sau đây:

a) thu tiền phí bảo hiểm theo thoả thuậntrong đúng theo đồng bảo hiểm;

b) yêu thương cầu mặt mua bảo hiểm cung cấpđầy đủ, trung thực mọi tin tức có liên quan đến câu hỏi giao kết và triển khai hợpđồng bảo hiểm;

c) Hủy vứt hợp đồng bảo đảm quy địnhtại khoản 2 Điều 22 hoặc đối chọi phương hoàn thành thực hiện thích hợp đồngbảo hiểm lao lý tại Điều 26 của luật này;

d) khước từ bồi thường, trả chi phí bảohiểm trong trường hòa hợp không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hoặc trường hợploại trừ trọng trách bảo hiểm theo văn bản trong thích hợp đồng bảo hiểm;

đ) yêu cầu bên mua bảo hiểm áp dụngcác biện pháp đề phòng, tinh giảm tổn thất theo hình thức của cách thức này và quy địnhkhác của luật pháp có liên quan;

e) yêu thương cầu fan thứ cha bồi hoàn sốtiền cơ mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nướcngoài sẽ bồi thường cho tất cả những người được bảo hiểm đối với thiệt sợ hãi về tài sản;lợi ích kinh tế tài chính hoặc nghĩa vụ thực hiện hợp đồng hoặc nghĩa vụtheo pháp luật; trọng trách dân sự do bạn thứ cha gây ra;

g) Quyền khác theo lao lý củapháp luật.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế có những nghĩa vụ sau đây:

a) cung cấp cho bên mua bảo đảm bảnyêu mong bảo hiểm, bảng thắc mắc liên quan liêu đến rủi ro được bảohiểm, đối tượng bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, quy định bảo hiểm;

b) lý giải rõ ràng, khá đầy đủ chobên mua bảo đảm về quyền hạn bảo hiểm, điều khoản sa thải trách nhiệm bảo hiểm,quyền và nghĩa vụ của mặt mua bảo hiểm khigiao phối kết hợp đồng bảo hiểm;

c) cung cấp cho mặt mua bảo đảm bằngchứng giao phối kết hợp đồng bảo đảm quy định trên Điều 18 của Luậtnày;

d) cấp hóa đơn thu phí bảo hiểmcho bên mua bảo hiểm theo thỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm và nguyên tắc củapháp luật có liên quan;

đ) Bồi thường, trả tiền bảo hiểmkhi xẩy ra sự kiện bảo hiểm;

e) giải thích bằng văn bạn dạng lý bởi từchối bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

g) Phối hợp với bên mua bảo hiểm đểgiải quyết yêu ước của bạn thứ bố đòi bồi hoàn về hầu như thiệt sợ thuộctrách nhiệm bảo đảm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

h) lưu trữ hồ sơ thích hợp đồng bảo hiểmtheo qui định của pháp luật;

i) Bảo mật thông tin do bên mua bảohiểm, fan được bảo đảm cung cấp, trừ trường phù hợp theo yêu ước của cơ quan nhànước bao gồm thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

k) nhiệm vụ khác theo vẻ ngoài củapháp luật.

Điều 21. Quyềnvà nhiệm vụ của bên mua bảo hiểm

1. Bên mua bảo hiểm có các quyền sau đây:

a) gạn lọc doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế để giao phối kết hợp đồng bảohiểm;

b) Yêu ước doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế cung cấp bạn dạng yêu cầu bảohiểm, bảng thắc mắc liên quan tiền đến khủng hoảng được bảo hiểm, đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm, quytắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và giải thích các điều kiện, điều khoản bảohiểm;

c) Yêu ước doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp bằng chứnggiao kết hợp đồng bảo đảm quy định tại Điều 18 của hình thức này;

d) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế cấp hóa đơn thu tiền phí bảohiểm theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng bảo hiểm và lao lý của luật pháp có liênquan;

đ) Hủy vứt hợp đồng bảo đảm quy địnhtại khoản 3 Điều 22 cùng Điều 35 hoặc đơn phương xong xuôi thựchiện thích hợp đồng bảo đảm quy định trên Điều 26 của chế độ này;

e) Yêu mong doanh nghiệp bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế bồi thường, trả chi phí bảohiểm khi xẩy ra sự khiếu nại bảo hiểm;

g) bàn giao hợp đồng bảo hiểmtheo văn bản trong hợp đồng bảo đảm hoặc theo chế độ của pháp luật;

h) Quyền không giống theo hình thức củapháp luật.

2. Mặt mua bảo đảm có các nghĩa vụ sau đây:

a) Kê khai đầy đủ, trung thựcmọi thông tin có liên quan đến hòa hợp đồng bảo đảm theo yêu ước củadoanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân lâu nước ngoài;

b) Đọc và hiểu rõ điều kiện, luật pháp bảo hiểm, quyền, nhiệm vụ của bên mua bảo hiểmkhi giao phối kết hợp đồng bảo hiểm và ngôn từ khác của hòa hợp đồng bảo hiểm;

c) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đúnghạn theo thỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm;

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế những trường hợpcó thể làm cho tăng khủng hoảng rủi ro hoặc giảm khủng hoảng hoặc có tác dụng phát sinhthêm trách nhiệm của khách hàng bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phinhân thọ nước ngoài trong quy trình thực hiện đúng theo đồng bảo đảm theo thỏa thuậntrong thích hợp đồng bảo hiểm;

đ) Thông báo cho khách hàng bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế về việc xẩy ra sựkiện bảo hiểm theo thỏa thuận trong vừa lòng đồng bảo hiểm; phối phù hợp với doanh nghiệpbảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài trong giám địnhtổn thất;

e) Áp dụng những biện pháp đề phòng,hạn chế tổn thất theo cơ chế của luật pháp này và chính sách khác của luật pháp cóliên quan;

g) nhiệm vụ khác theo phương pháp củapháp luật.

Điều 22.Trách nhiệm và hậu trái pháp nguyên nhân vi phạm nghĩa vụ hỗ trợ thông tin

2. Trường hợp bên mua bảo đảm cốý cung ứng không không thiếu thông tin hoặc đưa tin sai sự thật nhằm giaokết đúng theo đồng bảo đảm để được bồi thường, trả tiền bảo hiểm thì doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có quyền hủy quăng quật hợpđồng bảo hiểm. Doanh nghiệp lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhânthọ nước ngoài không buộc phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm và phải hoàn trả phí bảo đảm cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ đi các túi tiền hợplý (nếu có) theo thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng bảo hiểm. Mặt mua bảo hiểm phải bồithường thiệt sợ hãi phát sinh cho khách hàng bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài (nếu có).

3. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế cố ý ko thực hiệnnghĩa vụ tin báo hoặc cung cấp thông tin sai thực sự nhằmgiao phối kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền hủy quăng quật hợp đồng bảo hiểm,được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng. Công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải bồi hoàn thiệt hại phát sinh cho bênmua bảo đảm (nếu có).

Điều 23.Thay đổi mức độ rủi ro khủng hoảng được bảo hiểm

1. Khi có sự đổi khác những yếu tốlàm cơ sở để tính phí bảo đảm dẫn mang lại giảm những rủi ro được bảo hiểm, căn cứthỏa thuận trong thích hợp đồng bảo hiểm, bên muabảo hiểm gồm quyền yêu ước doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểmphi nhân thọ nước ngoài thực hiện một trong các nội dung sau đây:

a) sút phí bảo hiểm cho thời giancòn lại của hợp đồng bảo hiểm;

b) Tăng số tiền bảo đảm cho thờigian còn lại của thích hợp đồng bảo hiểm;

c) kéo dài thời hạn bảo hiểm;

d) mở rộng phạm vi bảo đảm cho thờigian còn sót lại của vừa lòng đồng bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không gật đầu đồng ý yêu cầutại khoản 1 Điều này, mặt mua bảo hiểm bao gồm quyền đơn phương hoàn thành thực hiện nay hợpđồng bảo đảm nhưng phải thông tin ngay bởi văn bạn dạng cho công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

3. Khi có sự biến hóa những yếu tốlàm các đại lý để tính phí bảo đảm dẫn mang lại tăng các rủi ro được bảo hiểm, căn cứthỏa thuận trong hòa hợp đồng bảo hiểm, doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế có quyềnthực hiện nay một trong các nội dung sau đây:

a) Tính lại phí bảo đảm cho thờigian còn lại của hòa hợp đồng bảo hiểm;

b) giảm số tiền bảo đảm cho thờigian sót lại của thích hợp đồng bảo hiểm;

c) tinh giảm thời hạn bảo hiểm;

d) Thu hẹp phạm vi bảo hiểm cho thờigian sót lại của hợp đồng bảo hiểm.

4. Ngôi trường hợp mặt mua bảo hiểmkhông đồng ý yêu ước tại khoản 3 Điều này, công ty bảo hiểm, chi nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có quyền đối kháng phương xong thựchiện vừa lòng đồng bảo đảm nhưng phải thông tin ngay bởi văn phiên bản cho mặt mua bảohiểm.

Điều 24. Giảithích vừa lòng đồng bảo hiểm

Trường vừa lòng hợp đồng bảo hiểm có điềukhoản không ví dụ dẫn đến có cách hiểu khác nhau thì điều khoản đó được giảithích theo hướng hữu dụng cho mặt mua bảo hiểm.

Điều 25. Hợpđồng bảo đảm vô hiệu

1. Hòa hợp đồng bảo hiểm loại bỏ trongtrường vừa lòng sau đây:

a) bên mua bảo hiểm không có quyềnlợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm tại thời điểm giao phối hợp đồng bảo hiểm;

b) không có đối tượng bảo hiểm tạithời điểm giao phối hợp đồng bảo hiểm;

c) Tại thời điểm giao phối kết hợp đồngbảo hiểm, mặt mua bảo đảm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

d) Mục đích, văn bản hợp đồng bảohiểm phạm luật điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội;

đ) công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và mặt mua bảo hiểm giao kếthợp đồng bảo đảm giả tạo;

e) mặt mua bảo hiểm là người chưathành niên; fan mất năng lực hành vi dân sự; bạn có trở ngại trong nhận thức,làm nhà hành vi; tín đồ bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự;

g) phù hợp đồng bảo đảm được giao kếtcó sự nhầm lẫn làm cho một bên hoặc những bên không đã đạt được mục đích của việcgiao phối kết hợp đồng, trừ ngôi trường hợp mục tiêu giao phối kết hợp đồng của các bên vẫn đạtđược hoặc các bên rất có thể khắc phục tức thì được sự nhầm lẫn làm cho mục đích củaviệc giao kết hợp đồng vẫn đạt được;

h) vừa lòng đồng bảo đảm được giao kếtdo bị lừa dối, trừ ngôi trường hợp chế độ tại Điều 22 của cách thức này;

i) thích hợp đồng bảo hiểm được giao kếtdo bị ăn hiếp dọa, chống ép;

k) mặt mua bảo hiểm không sở hữu và nhận thứcvà cai quản được hành vi của mình khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

l) phù hợp đồng bảo đảm không tuân thủquy định về hiệ tượng quy định tại Điều 18 của giải pháp này.

2. Khi phù hợp đồng bảo hiểm vô hiệuthì đúng theo đồng không tồn tại hiệu lực từ thời khắc giao kết. Công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểmhoàn trả cho nhau những gì vẫn nhận. Bên bao gồm lỗi gây thiệt sợ hãi thì cần bồi thường.

Điều 26.Đơn phương kết thúc thực hiện đúng theo đồng bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm, bỏ ra nhánhdoanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài hoặc bên mua bảo hiểm bao gồm quyềnđơn phương dứt thực hiện thích hợp đồng bảo đảm trong trường vừa lòng sau đây:

1. Bên mua bảo đảm không đóng góp phíbảo hiểm hoặc không đóng góp đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hoặcsau thời hạn gia hạn đóng góp phí;

2. Công ty lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nước ngoài, bên mua bảo hiểm không chấpnhận yêu mong về biến hóa mức độ khủng hoảng được bảo đảm quy định tại Điều 23 của
Luật này;

3. Người được bảo đảm không thựchiện những biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng người tiêu dùng bảo hiểm chế độ tại khoản 3 Điều 55 của chính sách này;

4. Mặt mua bảo đảm không đồng ýchuyển giao hạng mục hợp đồng bảo đảm quy định tại khoản 4 Điều92 của dụng cụ này.

Điều 27. Hậuquả pháp lý của việc solo phương hoàn thành thực hiện thích hợp đồng bảo hiểm

1. Ngôi trường hợp đối chọi phương hoàn thành thực hiện thích hợp đồng bảo hiểm quy định tại khoản1 Điều 26 của lý lẽ này thì triển khai như sau:

a) mặt mua bảo hiểm vẫn cần đóngđủ phí bảo hiểm đến thời gian đơn phương kết thúc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.Quy định này sẽ không áp dụng so với hợp đồng bảo đảm nhân thọ, đúng theo đồng bảo hiểmsức khỏe, trừ vừa lòng đồng bảo đảm nhóm;

b) Đối với hòa hợp đồng bảo hiểm nhânthọ cùng hợp đồng bảo hiểm sức khỏe, công ty lớn bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệpbảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trọng trách trả tiền bảo hiểm cho tất cả những người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xẩy ra trước thời khắc đơnphương kết thúc thực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm và gồm quyền khấu trừ phí bảo hiểm đếnthời điểm đối kháng phương chấm dứt thực hiện đúng theo đồng bảo hiểm;

c) Đối với đúng theo đồng bảo đảm tài sản,hợp đồng bảo hiểm thiệt hại và hợp đồng bảo đảm trách nhiệm, doanh nghiệp bảohiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có nhiệm vụ bồithường cho những người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xẩy ra trước thời điểm đơnphương ngừng thực hiện hòa hợp đồng bảo đảm và tất cả quyền khấu trừ tầm giá bảo hiểmtheo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo hiểm.

2. Trường hợp đơn phương chấm dứtthực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm quy định trên khoản 2 cùng khoản 3 Điều26 của qui định này, doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phinhân thọ quốc tế có trọng trách hoàn phí bảo hiểm đã đóng cho thời gian cònlại của thích hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong đúng theo đồng bảo hiểm. Doanh nghiệpbảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệmbồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp tác trong vừa lòng đồng bảo hiểm khi sự kiệnbảo hiểm xẩy ra trước thời khắc đơn phương kết thúc thực hiện hòa hợp đồng bảo hiểm.

3. Trường hợp solo phương chấm dứtthực hiện hợp đồng bảo hiểm quy định trên khoản 1 cùng khoản 2 Điều26 của phép tắc này, đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại,doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo đảm giá trị hoàn trả của thích hợp đồngbảo hiểm, trừ trường hợp những bên gồm thoả thuận khác.

4. Ngôi trường hợp đối chọi phương chấm dứtthực hiện vừa lòng đồng bảo hiểm quy định tại khoản 4 Điều 26 của Luậtnày, bên mua bảo hiểm được trao lại giá trị hoàn lại hoặc phí bảo đảm đãđóng tương ứng với thời gian còn lại của phù hợp đồng bảo hiểm tương xứng với từng sảnphẩm bảo hiểm. Trường đúng theo giá trị gia tài thấp hơn so với dự phòng nghiệp vụ củadanh mục hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao, số tiền mặt mua bảo hiểm nhận lạiđược đo lường và thống kê trên cơ sở tỷ lệ giữa giá chỉ trị gia tài và dự trữ nghiệp vụ củadanh mục hòa hợp đồng bảo hiểm được đưa giao.

Điều 28.Chuyển giao phù hợp đồng bảo hiểm

1. Mặt mua bảo hiểm gồm quyền chuyểngiao đúng theo đồng bảo hiểm. Đối với phù hợp đồng bảo hiểm nhân thọ,việc bàn giao phải được sự gật đầu đồng ý bằng văn phiên bản của bạn đượcbảo hiểm hoặc người đại diện thay mặt theo luật pháp của fan được bảo hiểm.

2. Mặt nhận chuyển nhượng bàn giao hợp đồng bảohiểm phải gồm quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nhiệm vụ củabên gửi giao.

3. Việc chuyển giao hợp đồng bảohiểm chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành khi bên mua bảo hiểm thông tin bằng văn phiên bản và được doanhnghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đồng ýbằng văn bản, trừ trường hợp việc bàn giao được thực hiện theo tập tiệm quốctế hoặc theo thỏa thuận hợp tác trong hòa hợp đồng bảo hiểm.

Điều 29.Trách nhiệm trong trường thích hợp tái bảo hiểm

1. Công ty lớn bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảo đảm phi nhân thọ quốc tế chịutrách nhiệm duy nhất so với bên mua bảo hiểm theo đúng theo đồng bảo hiểm, nhắc cảtrong trường phù hợp tái bảo hiểm những trách nhiệm đã nhận được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo đảm phi nhân lâu nướcngoài không được từ chối hoặc trì hoãn tiến hành trách nhiệm của bản thân mình đối vớibên thiết lập bảo hiểm của cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhậntái bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ giao dịch tái bảo hiểm những trách nhiệmđã nhận.

2. Doanh nghiệp, tổ chức nhận tái bảo đảm khôngđược yêu thương cầu mặt mua bảo đảm trực tiếp đóng góp phí bảo đảm cho mình, trừ trườnghợp có thoả thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Bên mua bảo hiểm không được yêu ước doanhnghiệp, tổ chức triển khai nhận tái bảo đảm bồi thường, trả tiền bảohiểm mang đến mình, trừ ngôi trường hợp gồm thoả thuận khác trong hòa hợp đồng bảo hiểm.

Điều 30. Thờihạn nộp hồ sơ yêu mong bồi thường, trả chi phí bảo hiểm

1. Thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồithường, trả tiền bảo hiểm theo vừa lòng đồng bảo đảm là 01 năm tính từ lúc ngày xảy ra sựkiện bảo hiểm. Thời hạn xảy ra sự khiếu nại bất khảkháng hoặc trở ngại ngùng khách quan không tính vào thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu bồithường, trả chi phí bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp fan được bảo hiểmhoặc tín đồ thụ hưởng chứng tỏ được rằng lừng khừng thời điểm xảy ra sự khiếu nại bảohiểm thì thời hạn điều khoản tại khoản 1 Điều này được tính từ thời điểm ngày người được bảohiểm hoặc bạn thụ hưởng trọn biết việc xẩy ra sự kiện bảo đảm đó.

3. Ngôi trường hợp người thứ bố yêu cầubên mua bảo đảm bồi thường xuyên về hồ hết thiệt sợ thuộc trọng trách bảo hiểm theothoả thuận trong vừa lòng đồng bảo đảm thì thời hạn dụng cụ tại khoản 1 Điều nàyđược tính từ thời điểm ngày người thứ tía yêu cầu.

Điều31. Thời hạn bồi thường, trả chi phí bảo hiểm

1. Khi xảy ra sự khiếu nại bảo hiểm,doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoàiphải bồi thường, trả tiền bảo đảm theo thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong phù hợp đồng bảohiểm. Ngôi trường hợp không tồn tại thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp lớn bảo hiểm, chinhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế phải bồi thường, trả chi phí bảohiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dấn được không hề thiếu hồ sơ phù hợp lệ về yêu cầubồi thường, trả chi phí bảo hiểm.

2. Ngôi trường hợp công ty bảo hiểm,chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ quốc tế chậm bồi thường, trả tiềnbảo hiểm theo phương pháp tại khoản 1 Điều này thì buộc phải trả lãi so với số chi phí chậmtrả tương ứng với thời hạn chậm trả. Lãi suất so với số tiền chậm chạp trả đượcxác định theo thỏa thuận của các bên theo quy định của bộ luật Dân sự.

Điều32. Phương thức giải quyết và xử lý tranh chấp

Tranh chấp vềhợp đồng bảo hiểm được giải quyết và xử lý thông qua hội đàm giữa các bên. Trường hòa hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyếtthông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc tand theo thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng bảohiểm và điều khoản của pháp luật.

Mục2. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ, HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Điều33. Đối tượng bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hòa hợp đồng bảo hiểm sứckhỏe

1. Đối tượng bảo hiểm của thích hợp đồng bảo đảm nhân thọ là tuổi thọ, tính mạng con người.

2. Đối tượng bảohiểm của hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là mức độ khoẻ nhỏ người.

Điều34. Quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo đảm của hòa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, đúng theo đồng bảohiểm mức độ khỏe

1. Mặt mua bảo hiểm có quyền lợicó thể được bảo hiểm đối với những fan sau đây:

a) bản thân mặt mua bảo hiểm;

b) Vợ, chồng, cha, mẹ, nhỏ của bênmua bảo hiểm;

c) Anh ruột, chị ruột, em ruột hoặcngười khác có quan hệ nuôi dưỡng, cung ứng với bên mua bảo hiểm;

d) người có nghĩa vụ và quyền lợi về tài chínhhoặc quan hệ tình dục lao rượu cồn với mặt mua bảo hiểm;

đ) tín đồ được bảo hiểm đồng ý bằngvăn bản cho bên mua bảo đảm mua bảo hiểm sức khỏe cho mình.

2. Tại thời gian giao phối kết hợp đồngbảo hiểm, mặt mua bảo hiểm phải có quyền lợi hoàn toàn có thể được bảo hiểm.

Điều35. Thời gian suy nghĩ tham gia bảo hiểm

Đối với những hợp đồng bảo hiểm cóthời hạn trên 01 năm, trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày nhận thấy hợp đồng bảohiểm, mặt mua bảo hiểm có quyền lắc đầu tiếp tục thâm nhập bảo hiểm. Trườnghợp bên mua bảo hiểm phủ nhận tiếp tục tham gia bảo đảm thì hòa hợp đồngbảo hiểm có khả năng sẽ bị hủy bỏ, bên mua bảo hiểm được hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng saukhi trừ đi chi tiêu hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợpđồng bảo hiểm; công ty bảo hiểm không hẳn bồi thường,trả tiền bảo hiểm khi xẩy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều36. Bảo hiểm tạm thời trong bảo đảm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo đảm cấp bảo hiểmtạm thời cho mặt mua bảo hiểm tính từ lúc thời điểm cảm nhận yêu cầu bảo đảm và phíbảo hiểm trợ thời tính của mặt mua bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm, số chi phí bảo hiểm, điềukiện bảo hiểm tạm thời do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo đảm thỏa thuận.Bảo hiểm tạm thời dứt sau khi công ty bảo hiểm đồng ý hoặc từ bỏ chốibảo hiểm hoặc trường vừa lòng khác theo thỏa thuận.

Điều37. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

1. Mặt mua bảo hiểm rất có thể đóngphí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận tronghợp đồng bảo hiểm.

2. Trường phù hợp phí bảo đảm đượcđóng những lần và bên mua bảo đảm đã đóng một hoặc một số trong những kỳ tầm giá bảo hiểmnhưng cấp thiết đóng được các khoản chi phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạnđóng giá tiền là 60 ngày.

3. Những bên rất có thể thỏa thuận khôiphục hiệu lực hiện hành hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương xong thực hiện luật pháp tạikhoản 1 Điều 26 của cách thức này trong thời hạn 02 năm nói từngày bị xong xuôi và mặt mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.

Xem thêm: Kiểm Chứng 10 Quán Súp Óc Heo Sài Gòn Ngon Ngất Ngây, Top 12 Quán Súp Cua Ngon Nhất Ở Sài Gòn

4. Ngôi trường hợp bên mua bảo hiểmkhông đóng hoặc không đóng góp đủ phí bảo đảm thì doanh nghiệp bảo hiểm không đượctự ý khấu trừ phí bảo đảm từ giá chỉ trị hoàn lại của phù hợp đồng bảo hiểm khi chưacó sự đồng ý của bên mua bảo đảm và ko được khởi kiện đòi mặt mua bảo hiểmđóng giá tiền bảo hiểm. Quy định này không áp dụng so với bảo hiểm nhóm.

Điều38. Ko được yêu cầu fan thứ ba bồi hoàn

Trường hợp tín đồ được bảo đảm chết,bị yêu đương tật hoặc đau nhỏ do hành động trực tiếp hoặc con gián tiếp của người thứ bagây ra, doanh nghiệp bảo hiểm, trụ sở doanh nghiệp bảohiểm phi nhân thọ nước ngoài vẫn có nghĩa vụ bồi thường, trảtiền bảo đảm theo thỏa thuận hợp tác trong