Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh tốt môn Toán lớp 4 là tài liệu tổng hợp các bài tập toán nâng cao lớp 4 hay, hữu ích. Toán lớp 4 cải thiện này bao gồm các câu hỏi về 11 chăm đề, được bố trí từ dễ đến khó dành riêng cho các em học tập sinh, phụ huynh và thầy cô giáo tham khảo và học tập.

Bạn đang xem: Cách giải các bài toán khó lớp 4


Chuyên đề 1: Tìm thành phần không biết của phép tính

Bài 1: tìm kiếm x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: search x

a. X + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. X - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: tra cứu x

a. X × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. X : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: tra cứu x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: tìm kiếm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. X : 125 x 64 = 4608

d. X : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: kiếm tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450 

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137 

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072


21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450 

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137 

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: tìm x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự triển khai các phép tính trong biểu thức. Tính cực hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý giá biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính giá trị biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính cực hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính giá trị biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính quý giá biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính cực hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: đến biểu thức p = m + 527 x n

a. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: mang đến biểu thức p. = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính phường khi x = 52.

b. Search x để p = 48.

Bài 8*: mang đến biểu thức p. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính p. Khi x = 145.

b. Tìm kiếm x để p = 373.

- cho biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Kiếm tìm x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy so sánh A và B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết từng biểu thức sau thành tích các thừa số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. Milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: mang đến biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy để dấu ngoặc vào vị trí phù hợp để biểu thức A có giá trị là: (chú ý trình bày quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số bé bỏng nhất gồm thể.


c, Số lớn số 1 có thể.

Bài 12*: mang đến dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm các dấu phép tính và dấu ngoặc vào hàng số để có hiệu quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của các phép tính nhằm tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x 20 x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

*

*

*

Bài 8*: mang lại A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 ko kể A cùng B, em hãy tính nhanh hiệu quả của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối quan hệ nam nữ giữa những thành phần của phép tính

A/ vận dụng mối quan tiền hệ nhằm Tìm những thành phần của phép tính:

Câu 1- Tìm một số biết rằng nếu cùng số kia với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một vài biết rằng nếu rước 2348 cộng với số đó thì được tổng là 5247.


- Tìm một số trong những biết rằng giả dụ trừ số đó mang lại 3168 thì được 4527.

- Tìm một số biết rằng nếu lấy 7259 trừ đi số đó thì được 3475.

Câu 2- nhị số gồm hiệu là 1536. Nếu cung ứng số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- nhị số gồm hiệu là 1536. Nếu giảm ở số trừ 264 đơn vị thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- hai số tất cả hiệu là 3241. Nếu sút số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- nhì số bao gồm hiệu là 3241. Nếu cấp dưỡng số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

Câu 3- nhì số bao gồm hiệu là 4275. Nếu thêm vào số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và giảm ở số trừ 2148 đơn vị thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

- nhì số có hiệu là 5729. Nếu sản xuất số trừ 2418 đơn vị và sút ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

Câu 4- cho 1 phép trừ. Nếu sản xuất số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và sút ở số trừ 1738 đơn vị thì được hiệu new là 7248. Search hiệu thuở đầu của phép trừ.

Cho một phép trừ. Nếu phân phối số trừ 1427 đơn vị và sút ở số bị trừ 2536 đơn vị thì được hiệu mới là 9032. Tra cứu hiệu ban đầu của phép trừ.

Câu 5- Tìm một vài biết rằng giả dụ nhân số kia với 45 thì được 27045.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu rước 72 nhân cùng với số kia thì được 14328.

- Tìm một vài biết rằng nếu phân chia số đó mang lại 57 thì được 426.

- Tìm một vài biết rằng nếu mang 57024 chia cho số kia thì được 36.

Câu 6- Tìm hai số biết số phệ gấp 7 lần số bé nhỏ và số nhỏ nhắn gấp 5 lần thương. (hơn, kém)

- Tìm hai số biết số khủng gấp 9 lần thương và thương cấp 4 lần số bé.

- Tìm hai số biết số số nhỏ nhắn bằng 1/5 số mập và số lớn gấp 8 lần thương.

- Tìm hai số biết thương bởi 1/4 số phệ và cấp 8 song số bé.

- Tìm nhì số biết số số bé bằng 1/3 thương cùng thương bằng 1/9 số lớn.

Câu 7- vào một phép phân tách hết, 9 phân tách cho mấy nhằm được:

a, Thương béo nhất.

b, Thương nhỏ xíu nhất.

Câu 8-Tìm một vài biết nếu chia số đó cho 48 thì được mến là 274 cùng số dư là 27.

- vào một phép chia bao gồm số chia bằng 59, thương bằng 47 và số dư là số phệ nhất có thể có. Tìm số bị chia.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy số đó phân tách cho 74 thì được yêu thương là 205 và số dư là số dư bự nhất.

- tìm kiếm số bị chia của một phép chia biết thương vội vàng 24 lần số phân tách và bao gồm số dư lớn nhất là 78.

B/ áp dụng kĩ thuật tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của hai số là 82. Nếu vội vàng số hạng trước tiên lên 3 lần thì được tổng bắt đầu là 156. Tìm nhì số đó.

- Tổng của hai số là 123. Nếu cấp số hạng vật dụng hai lên 5 lần thì được tổng mới là 315. Tìm nhị số đó.

Câu 2, Hiệu của nhị số là 234. Nếu vội số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 1058. Tìm nhì số đó.

- Hiệu của hai số là 387. Nếu vội vàng số trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 113. Tìm nhị số đó.

- Hiệu của nhị số là 57. Ví như viết thêm chữ số 0 vào tận bên bắt buộc số bị trừ thì được hiệu bắt đầu là 2162. Tìm số bị trừ và số trừ.


- Hiệu của nhì số là 134. Ví như viết thêm 1 chữ số vào tận bên bắt buộc số bị trừ thì được hiệu mới là 2297. Tra cứu số bị trừ , số trừ và chữ số viết thêm.

Câu 3, Tổng của hai số là 79. Nếu tăng số đầu tiên lên 4 lần cùng tăng số đồ vật hai lên 5 lần thì được tổng bắt đầu là 370. Tìm nhị số đó.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu tăng số thứ nhất lên 2 lần và tăng số sản phẩm công nghệ hai lên 4 lần thì tổng mới tăng lên 370 đối kháng vị. Tìm nhì số đó.

Câu 4, Tích của hai số là 1932. Nếu cung cấp thừa số thứ nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích bắt đầu là 2604. Tìm hai số đó.

- Tích của nhì số là 1692. Nếu giảm ở quá số lắp thêm hai 17 đơn vị thì được tích new là 893. Tìm hai số đó.

Câu 5 - khi cộng một số trong những tự nhiên cùng với 107, một bạn học viên đã chép nhầm 107 thành 1007 yêu cầu được công dụng là 1996. Tìm kiếm tổng đúng của phép cộng.

- Khi cộng 2009 với một trong những tự nhiên, một bạn học sinh đã chép nhầm 2009 thành 209 nên được kết quả là 684. Kiếm tìm số hạng không biết.

Câu 6, lúc trừ một số trong những có 3 chữ số cho 1 số có 1 chữ số, bởi vì đãng trí, một bạn học viên đã khắc số trừ trực tiếp với chữ số hàng trăm ngàn nên đang được hiệu quả là 486 cơ mà lẽ ra công dụng đúng nên là 783. Search số bị trừ và số trừ.

Chuyên đề 5: tín hiệu chia hết

Kiến thức đề nghị nắm:

- học viên nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ tín hiệu chia hết cho 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ tín hiệu chia hết cho 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ vậy được các dấu hiệu phân tách hết cho 4 ; 8

+ chũm được những dấu hiệu phân chia hết cho 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ nắm được một số trong những tính hóa học của phép phân chia hết với phép chia bao gồm dư.

- Biết phụ thuộc vào dấu hiệu chia hết để xác minh số dư trong các phép chia.

- Biết phụ thuộc dấu hiệu phân tách hết nhằm tìm số và lập những số theo yêu thương cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số bao gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Chia hết đến 2 ; b. Chia hết mang lại 3 ; c. Chia hết cho 5;

d. Phân chia hết cho 9. G. Phân chia hết cho cả 5 cùng 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2* Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

a. Phân tách hết mang lại 6 ; b. Phân chia hết đến 15 ; c. Phân tách hết đến 18 ; d. Chia hết mang đến 45.

3* Viết 5 số gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân tách hết đến 12 ; b. Phân chia hết mang đến 24 ; c. Phân chia hết cho 36 ; d. Phân chia hết cho 72.

4- với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập toàn bộ các số gồm 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Phân tách hết mang lại 2. B. Chia hết đến 5. C. Phân chia hết cho 3.

5 - với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập tất cả các số tất cả 3 chữ số khác nhau:

a. Chia hết cho 2. B. Phân tách hết cho 5. C. Phân chia hết mang đến 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về dục tình tỉ số

Dạng 1: tìm kiếm phân số của một số.

1 - Lớp 4B gồm 35 học sinh. Số học sinh nữ bởi 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học sinh nam. (2 cách)

2 - Lớp 4A tất cả 18 học viên nam. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 36m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính chu vi và mặc tích miếng đất.

4 - Một hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 3/5m, chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó.

5- Một shop có 15 tạ gạo. Đã buôn bán 2/3 số gạo. Hỏi shop còn lại ? kg gạo?

- Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụng 2/5 diện tích s để đào ao, phần đất còn lại để gia công vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

6- Hùng có một vài tiền, Hùng vẫn tiêu không còn 45000 đồng. Do đó số tiền còn sót lại bằng 3/5 số tiền vẫn tiêu. Hỏi ban đầu Hùng tất cả bao nhiêu tiền?

Dạng 2: Tìm một vài khi biết cực hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A gồm 18 học viên nam. Số học viên nam bởi 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh nữ.(2 cách)

4 - Lớp 4B tất cả 12 học sinh nữ. Số học viên nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học tập sinh. (2 cách)

- Lớp 4B tất cả 15 học sinh nam. Số học viên nam bởi 5/4 số học sinh nữ. Hỏi lớp 4B bao gồm bao nhiêu học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học tập sinh tốt của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học viên giỏi?

- search chiều nhiều năm của một quãng đường, biết 3/5 đoạn đó bởi 9/10 km.

- bao gồm hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu sinh sống thùng đầu tiên là 24 lít. 3/4 số dầu làm việc thùng vật dụng hai là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

- Khối 5 bao gồm 3 lớp. Biết 2/3 số học viên của lớp 5A là 18 học sinh; 3 phần tư số học viên của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học sinh. Hỏi khối 5 có tất cả bao nhiêu học sinh?

6- Hải có một số trong những tiền, Hải sẽ tiêu hết 45000 đồng. Như vậy số tiền sẽ tiêu bởi 2/3 số chi phí Hải gồm ban đầu. Hỏi sau khoản thời gian tiêu, Hải còn sót lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một trong những tiền, Hùng vẫn tiêu không còn 36000 đồng. Vì vậy số tiền đang tiêu bằng 3 phần tư số chi phí còn lại. Hỏi ban đầu Hùng gồm bao nhiêu tiền?

Dạng 3: Dạng mở rộng:

1- Lan tất cả 84000 đồng, Lan download vở hết 2/7 số tiền, thiết lập sách hết 3/5 số tiền. Hỏi Lan sót lại bao nhiêu tiền? (2 cách)

- Lớp 4A bao gồm 35 học tập sinh. Cuối năm học, có 2/7 số học sinh giành danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh giành danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi tất cả ? học viên không đạt danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi bố là 45 tuổi.

2- Tuổi anh bởi 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mọi người biết tuổi ba là 45 tuổi.

- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi tía và bởi 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mọi người biết tuổi bố là 45 tuổi.

3- Một siêu thị có 96kg muối. Buổi sáng bán tốt 24kg muối, buổi chiều phân phối 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi shop đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Một siêu thị có 196kg gạo. Ngày đầu bán được 84kg gạo ngày thứ hai bán 3 phần tư số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng bao gồm 42 chiếc kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, đến Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi sau cùng chị Hồng sót lại bao nhiêu dòng kẹo?

- bà bầu cho Hoa 48000 đồng. Hoa cài cặp không còn 2/3 số tiền, mua cây bút hết ba phần tư số tiền còn lại. Hỏi Hoa sót lại bao nhiêu tiền?

- Lớp 4A gồm 40 học sinh. Cuối năm học, gồm 3/8 số học tập sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên

Tiến, 2/5 số học sinh còn lại giành danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi có ? hsinh không đạt danh hiệu.

5- một lớp vải nhiều năm 20m. Đã may áo hết 4/5 tấm vải đó. Số vải còn lại người ta lấy may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được tất cả bao nhiêu loại túi như vậy?

6- Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 24m, rộng lớn 15m. Người ta thực hiện 3/8 diện tích s để trồng hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, phần diện tích s còn lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- kết quả của học kì I, lớp 4A gồm 1/4 số học viên đạt học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt học viên Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so đối với cả lớp?

2 - Lớp 4B gồm 18 học viên nam. Số học viên nữ bằng 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nữ.

3- Cường có một số tiền, Cường đang tiêu hết 45000 đồng. Do vậy số tiền sót lại bằng 3 phần tư số chi phí Cường tất cả ban đầu. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu tiền?

4 - Lan có một trong những tiền. Lan đang tiêu hết ba phần tư số chi phí thì còn lại 20000 đồng. Hỏi ban sơ Lan gồm bao nhiêu tiền ?

5- nam có một vài tiền, sau khi mua vở không còn 5/8 số tiền thì Nam còn lại 24000 đồng. Hỏi ban sơ Nam có bao nhiêu tiền?

6 - Một thùng chứa đầy dầu trọng lượng 48 kg, fan ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ còn nặng 23 kg. Hỏi thùng ko nặng bao nhiêu kg ?

- Một thùng chứa đầy mắm trọng lượng 27 kg, fan ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng ko nặng bao nhiêu kg ?

7 - Tuổi em bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết tổng cộng tuổi của hai anh em là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

8- Một người bán trứng, buổi sáng phân phối được 01/05 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết buổi chiều bán nhiều hơn thế nữa buổi sáng sủa là 30 quả. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

- Một thứ cày, ngày trước tiên cày được 3/8 diện tích s ruộng, ngày sản phẩm công nghệ hai cày được 2/5 diện tích s ruộng cùng như vậy, ngày đồ vật hai sẽ cày nhiều hơn thế nữa ngày trước tiên 100m2. Hỏi từng ngày, thiết bị cày này đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

- Qua lần KTĐK lần II, lớp 5A bao gồm 5/8 số học sinh đạt điểm Giỏi, 1/4 số học sinh đạt điểm

khá, sót lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm giỏi hơn số học sinh đạt điểm tương đối là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học viên mỗi loại.

9- Một xe sản phẩm đi quãng con đường từ A mang lại B. Giờ trước tiên đi được 2/7 quãng đường, giờ sản phẩm công nghệ hai đi được 1/7 quãng đường, giờ thứ tía ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

- Một ô-tô đi quãng mặt đường từ A mang lại B. Giờ đầu tiên đi được 2/5 quãng đường, giờ lắp thêm hai đi được 3/7 quãng đường, giờ đồng hồ thứ tía ôtô đi 42 km nữa thì không còn quãng đường. Hỏi quãng mặt đường AB dài từng nào km?

- Một người chào bán trứng, lần thứ nhất bán được 01/05 số trứng, lần sản phẩm công nghệ hai cung cấp 3/8 số trứng thì còn lại 17 quả. Hỏi bạn đó đem buôn bán ? quả trứng và các lần bán từng nào quả?

- Một bác công nhân, từng tháng nạp năng lượng hết 1/2 sô chi phí lương, trả tiền đơn vị hết 1/6 số tiền lương, tiêu vặt hết 01/05 số chi phí lương, thời điểm cuối tháng bác còn để đã đạt được 200000 đồng. Tính xem lương tháng của bác bỏ công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt có một số tiền. Đạt mua vở không còn 2/3 số tiền, mua cây viết hết 1/5 số tiền còn lại sau thời điểm mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi ban đầu Đạt gồm bao nhiêu chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải câu hỏi có lời văn

- có 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi tất cả 16 thùng như thế thì cất được bao nhiêu lít ?

- Biết 28 bao lúa như nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu gồm 1665 kg lúa thì chứa trong bao nhiêu bao ?

- Xe đầu tiên chở 12 bao đường, xe máy hai chở 8 bao đường, xe sản phẩm hai chở thấp hơn xe trước tiên 192 kg đường. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg mặt đường ?

- nhì xe ôtô chở tổng số 4554 kilogam thức ăn uống gia súc, xe đầu tiên chở 42 bao, xe đồ vật hai chở nhiều hơn xe trước tiên 15 bao. Hỏi từng xe chở từng nào kg ?

- shop có 15 túi bi, shop bán không còn 84 viên bi và còn sót lại 8 túi bi. Hỏi trước lúc bán siêu thị có từng nào viên bi ?

- Có một vài lít nước mắm đóng vào những can. Giả dụ mỗi can cất 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi trường hợp mỗi can cất 8 lít thì đóng được bao nhiêu can ?

II/ Toán trung bình cộng:

- học viên cần gọi được quan niệm về số TBC và tìm kiếm được số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những bài toán tra cứu số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày trước tiên xuất 180 tấn, ngày thiết bị hai xuất 270 tấn, ngày thứ tía xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày shop đã xuất được từng nào tấn gạo ?

2 - Hằng có 15000 đồng, Huệ có khá nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

- Hằng có 15000 đồng, Hằng có thấp hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi trung bình mỗi chúng ta có từng nào tiền?

3 - Lan bao gồm 125000 đồng, Huệ có rất nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

- Lan có 125000 đồng, vì thế Lan có tương đối nhiều hơn Huệ 37000 đồng tuy thế lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi bạn có bao nhiêu tiền ?

4 - Hằng tất cả 15000 đồng, Huệ gồm số tiền bằng 3/5 số tài chính Hằng. Hỏi trung bình mỗi các bạn có từng nào tiền?

- Hằng có 15000 đồng, Hằng có số tiền bởi 3/5 số tiền bạc Huệ. Hỏi trung bình mỗi chúng ta có từng nào tiền?

5- Lan gồm 126000 đồng, Huệ tất cả số tiền bởi 2/3 số tài chính Lan. Hồng bao gồm số tiền bằng ba phần tư số tài chính Huệ. Hỏi vừa phải mỗi bạn có từng nào tiền ?

- Lan gồm 126000 đồng, Huệ tất cả số tiền bằng 2/3 số tiền của Lan cùng bằng ba phần tư số tiền bạc Hồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền ?

7 - Một đoàn xe pháo chở hàng. Tốp đầu gồm 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau gồm 3 xe, từng xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được bao nhiêu tạ hàng ?

b. Trung bình từng xe chở được từng nào tạ hàng ?

8- Trung bình cùng của cha số là 48. Biết số đầu tiên là 37, số trang bị hai là 42. Tìm kiếm số vật dụng ba.

- Trung bình cùng của tía số là 94. Biết số trước tiên là 85 và số đầu tiên hơn số sản phẩm công nghệ hai là 28. Tra cứu số máy ba.

- Một cửa hàng nhập về ba đợt, vừa đủ mỗi lần 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg cùng nhập ít hơn đợt hai 40 kg. Hỏi dịp ba shop đã nhập về từng nào kg ?

- Một siêu thị nhập về ba đợt, mức độ vừa phải mỗi dịp 150 kilogam đường. Đợt một nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 đợt hai. Hỏi dịp ba shop đã nhập về bao nhiêu kg ?

- Khối lớp 5 của ngôi trường em tất cả 3 lớp, trung bình mỗi lớp tất cả 32 em. Biết lớp 5A bao gồm 33 học viên và nhiều hơn thế lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C tất cả bao nhiêu học viên ?

9 - An gồm 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng có số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng tất cả bao nhiêu viên bi ?

- An gồm 18 viên bi, Bình gồm 16 viên bi, Hùng bao gồm 23 viên bi. Dũng có số viên bi bởi trung bình cộng số bi của An, Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An bao gồm 18 viên bi, Bình có tương đối nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng tất cả số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình với Hùng. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

- An có 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An cùng Bình, Dũng có số bi bằng trung bình cùng số bi của Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Chuyên đề 9 - câu hỏi về quá trình chung

1/ bao gồm hai tín đồ cùng làm một công việc. Người đầu tiên làm 1 mình thì phải 3 giờ mới xong. Người thứ nhị làm 1 mình thì bắt buộc 4 giờ bắt đầu xong. Hỏi nếu hai tín đồ cùng làm cho chung quá trình đó thì sau bao thọ sẽ hoàn thành ?

- gồm hai vòi vĩnh nước cùng chảy vào một chiếc bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 4giờ. Vòi đồ vật hai rã đầy bể vào 6giờ. Bể không có nước, nếu mang lại hai vòi tan vào bể và một lúc thì sau bao lâu bể đã đầy nước?

2/ Có ba người cùng làm cho một công việc. Người thứ nhất làm 1 mình thì phải 3 giờ mới xong. Tín đồ thứ hai làm một mình thì yêu cầu 4 giờ new xong. Tín đồ thứ ba làm 1 mình thì chỉ sau 2 giờ là xong xuôi Hỏi nếu cả bố người cùng làm cho chung quá trình đó thì sau bao lâu sẽ hoàn thành ?

3/ Hai tín đồ cùng làm bình thường một công việc thì sau 2 tiếng sẽ xong. Trường hợp người đầu tiên làm một mình thì phải mất 5 giờ new xong. Hỏi nếu người thứ nhị làm 1 mình thì phải cần từng nào thời gian để gia công xong quá trình đó ?

- nhị vòi nước thuộc chảy vào bề thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu để một vòi thứ nhất chảy thì yêu cầu mất 8 giờ bắt đầu đầy. Hỏi nếu như chỉ mở một vòi máy hai thì sau bao lâu bể đang đầy ?

4/ Hai fan thợ cùng làm tầm thường một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau thời điểm làm được 3h thì người thợ cả bận việc nên để fan thợ phụ ngừng nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi nếu mỗi thợ làm một mình thì sau bao lâu sẽ xong các bước đó ?

5/ một cái bể tất cả hai vòi nước, một rã vào với một tan ra. Vòi chảy vào tung trong 5 giờ đồng hồ thì đầy bể. Vòi chảy ra sẽ làm cho cạn bể đầy nước vào 7 giờ. Nếu như mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đang đầy nước ?

6/ một chiếc bể có ba vòi nước, nhì chảy vào (V1, V2) với một rã ra (V3). Vòi1 rã đầy bể vào 2 giờ. Vòi2 rã đầy bể trong 6 giờ. Vòi tung ra sẽ làm cho cạn bể đầy nước vào 4 giờ. Trường hợp 2/5 bể vẫn có nước ta mở cả bố vòi cùng lúc thì sau bao thọ bể vẫn đầy nước ?

8/ Trâu mẹ ăn một bó cỏ hết 16 phút. Nhưng trâu mới nạp năng lượng được 4 phút thì có thêm nghé con đến cùng nạp năng lượng và cả hai người mẹ con chỉ ăn uống trong 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu như nghé con ăn một mình thì sau bao lâu sẽ hết bó cỏ trên ?

9*/ Một bể nước bao gồm hai mẫu vòi. Vòi 1 tan đầy bể trong 2 giờ 15 phút. Bí quyết đáy bể 1/3 chiều cao có vòi đồ vật hai dùng để tháo nước ra. Trường hợp bể đầy nước, ta mở vòi hai trong 3 giờ thì vòi hai không hề chảy nữa. Bể không có nước, lúc 5 giờ fan ta mở vòi1 và quên không khoá vòi vĩnh 2. Hỏi đến khi nào thì bể đầy nước ?

10/ Có cha vòi nước cùng chảy vào một cái bể thì sau hai giờ bể sẽ đầy.

+ giả dụ vòi 1 với 2 thuộc chảy thì sau 4 giờ đang đầy bể.

+ nếu vòi 2 và 3 cùng chảy thì sau 4 giờ đã đầy bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Kê Nâu và con kê Mơ ấp trứng. Con gà Nâu nói: " giả dụ tôi chuyển cho chị 2 trứng thì số trứng của nhì ta ấp bởi nhau". Con gà Mơ nói: " trường hợp tôi chuyển cho chị 3 trứng thì thì số trứng của tôi chỉ bằng một nửa số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi mỗi nhỏ ấp bao nhiêu trứng?

2. 3 các bạn Hồng, Hoa, Huệ tham gia dự thi học sinh giỏi lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, ba. Sau thời điểm nghe chúng ta đoán:

+ Tùng giải ba.

+ Lâm không đạt giải ba.

+ Tú không giành giải nhì.

- ba bạn Tùng, Lâm, Tú làm bài bác kiểm tra toán đạt cha điểm: 8 ; 9 ; 10. Vào 3 câu: " Lâm ăn điểm 10 ", "Tùng không lấy điểm 10 ", " Tú không được 9 " thì chỉ có một câu đúng.

Tính số điểm của mỗi bạn.

3. đôi bạn trẻ Tí và Tèo sống trên quần đảo nói thật với nói dối. Tí nói với Tèo: " ít nhất 1 trong hai chúng ta có một bạn nói dối ". Hỏi Tí cùng Tèo ai là bạn nói thật, ai là tín đồ nói dối?

4. Có 5 ổ khoá trông đồng nhất nhau, những chìa cũng có vẻ như là nhau nhưng lại mỗi ổ khoá đều phải có chìa ưa thích hợp. Vị sơ ý người sở hữu đã để lẫn lộn những chìa khoá. Hỏi đề nghị thử các nhất bao nhiêu lần nhằm tìm ra chìa khoá say mê hợp cho từng ổ khoá.

5. Vào hộp có 15 viên bi đỏ, 14 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Hỏi phải lấy ra ít nhất từng nào viên bi thì thì chắc chắn là trong đó có 10 viên bi cùng màu ( không quan sát vào hộp ).

6. Fan ta để 10 chiếc bút chì đỏ, đôi mươi bút chì xanh cùng 30 cây viết chì đá quý trong một chiếc hộp. Hỏi còn nếu không nhìn vào vỏ hộp thì phải lấy ra ít nhất bao nhiêu cái cây bút chì để trong các bút kéo ra có:

a. Tối thiểu 1 chiếc cây bút màu đỏ.

b. Tối thiểu 2 chiếc bút màu xanh.

c. ít nhất 3 chiếc cây bút màu vàng.

d. ít nhất 2 chiếc bút cùng màu.

g. ít nhất có một chiếc bút mỗi loại.

h. ít nhất 3 loại bút màu đỏ và 2 chiếc cây viết màu xanh.

7. Ba bạn Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. Chúng ta trồng cây hồng nói cùng với Cúc: "Trong cả ba chúng ta, không có bất kì ai trồng cây trùng với tên của chính bản thân mình cả". Hỏi bạn nào sẽ trồng cây nào?

8. Có 10 người lao vào phòng họp, toàn bộ đều bắt tay lẫn nhau. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu loại bắt tay?

9. Trước khi vào trận trơn đá, những cầu thủ lần lượt bắt tay nhau và bắt tay 3 trọng tài, những trọng tài cũng lần lượt hợp tác nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu dòng bắt tay.

10. Tất cả 9 chiếc nhẫn bề ngoài giống hệt nhau, trong các số đó có 8 loại nặng bằng nhau và 1 dòng nặng hơn một chút. Làm thay nào để tìm kiếm được chiếc nhẫn nặng trĩu hơn bởi một mẫu cân đĩa và chỉ còn với gấp đôi cân?

11. Có 5 thùng đựng xà phòng, trong đó có một áo quan mà từng gói bị thiếu 10g. Làm nỗ lực nào chỉ dùng chiếc cân đồng hồ đeo tay (cân đơn) cùng với một lần cân nặng để phát hiện ra hậu sự xà phòng bị thiếu. (đánh số sản phẩm tự và lôi ra ở mỗi cỗ áo số gói theo thiết bị tự của hòm-> cân và địa thế căn cứ vào khối lượng xà chống thiếu nhằm phát hiện ra hậu sự xà chống thiếu.

12. An gồm 3 miếng giấy. Từ 3 miếng giấy này, An mang ra một số mảnh rồi xé từng mảnh đó thành 3 mảnh nhỏ. Trong những các mảnh đạt được An lại lấy ra một số miếng rồi lại xé mỗi mảnh thành 3 mảnh bé dại hơn. Cứ làm như vậy cuối cùng An đếm được tất cả 102 mảnh giấy to nhỏ. Hỏi An đã đếm đúng tốt sai?

Chuyên đề 11: Các câu hỏi về cân - đong - đo

*- một tấm vải nhiều năm 2m 4dm. Muốn cắt đem 6dm vải mà không tồn tại thước đo thì làm nuốm nào để cắt cho đúng?

- có một sợi dây dài 3m 2dm. Mong cắt đem một đoạn nhiều năm 6dm mà không tồn tại thước đo thì làm cố gắng nào để cắt cho đúng?

- bao gồm một sợi dây rất dài 3m 6dm. Ao ước cắt mang một đoạn dài 9dm mà không có thước đo thì làm vắt nào để giảm cho đúng?

- tất cả một sợi dây tương đối dài 1m 2dm. Không có thước đo, làm núm nào để giảm ra một đoạn nhiều năm 4dm 5cm?

- Bình bao gồm một sợi dây dài 1m 2dm, Bình mong mỏi cắt ra một đoạn dây rất dài 4dm5cm nhưng không tồn tại thước đo bắt buộc không giảm được. Em hãy nghĩ biện pháp giúp Bình.

*- có 4 kilogam gạo với một cân hai đĩa, không tồn tại quả cân. Muốn lấy ra 1kg gạo thì bắt buộc làm như vậy nào?

- có 5 kg gạo, một quả cân 1kg cùng một cân nặng hai đĩa. Muốn mang ra 1kg gạo bởi một lần cân thì đề xuất làm như thế nào?

Có một cân hai đĩa cùng một quả cân nặng 1kg, một quả cân 2kg. Làm nuốm nào để qua nhì lần cân kéo ra được 9kg gạo?

Các siêng đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 4 môn Toán bao hàm 11 chăm đề cho các em học viên nắm được các dạng Toán trọng tâm ôn thi học sinh tốt môn Toán lớp 4. Các em coi và sở hữu về cụ thể toàn bộ tài liệu. Những thầy cô tham khảo tài liệu để đưa ra những bài ôn tập lớp 4 cho các em học sinh.

Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề gồm đáp án, kèm giải thuật rất chi tiết giúp những em học sinhlớp 4dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại con kiến thức, luyện giải đề tác dụng hơn để càng ngày càng học giỏi môn Toán hơn.

Theo sơ đồ vật ta thấy 3 lần số kilomet 4A trồng là:

120 - ( 5 + 5 + 8) = 102 (cây)

Vậy lớp 4A trồng được là;

102 : 3 = 34 ( cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

34 + 5 = 39 ( cây)

Số cây lớp 4C trồng được là:

39 + 8 = 47 ( cây)

Đáp số: 4A: 34 ( cây)

4B: 39 ( cây)

4C: 47 ( cây)

Câu 5.

Số nhỏ nhất gồm 4 chữ số khi phân chia cho 675 thì thương là một trong những và số dư lớn nhất là 674 vì:

675 - 1 = 674

Số đề xuất tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số: 1349

Đề thi học tập sinh giỏi Toán lớp 4 - Đề số 2

Bài 1:

a/ sắp tới xếp những phân số tiếp sau đây theo sản phẩm công nghệ tự từ to đến bé:

b/ Tìm toàn bộ các phân số bằng phân số 22/26 làm sao để cho mẫu số là số bao gồm 2 chữ số.

Bài 2:Cho dãy số 14;16; 18; ....; 94; 96 ; 98.

a/ Tính tổng mức vốn của dãy số trên.

b/ search số có giá trị to hơn trung bình cộng của dãy là 8. Cho thấy số đó là số thứ bao nhiêu của hàng số trên?

Bài 3:Có nhì rổ cam, nếu cung ứng rổ trước tiên 4 trái thì tiếp đến số cam ở hai rổ bằng nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam làm việc rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam ngơi nghỉ rổ máy hai. Hỏi ban đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Bài 4:Trong một tháng nào đó bao gồm 3 ngày đồ vật 5 trùng vào trong ngày chẵn. Hỏi ngày 26 tháng chính là ngày đồ vật mấy trong tuần?

Bài 5:Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 35m. Vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng so cùng với trước tăng vội vàng rưỡi và cho nên diện tích tạo thêm 280m².

Tính chiều rộng và ăn diện tích quần thể vườn sau khoản thời gian mở thêm.

Đáp án Đề thi học sinh tốt Toán lớp 4 - Đề số 3

Bài 1:( 2 điểm)

Bài 2: (2 điểm)

a/ hàng số vẫn cho có số số hạng là:

(98- 14 ) + 2 + 1 = 43 (số) 0,25 điểm

Tổng của hàng số đã cho là:

0,5 điểm

b/ Trung bình cộng của dãy số bên trên là: 2408: 43 = 56 0,25 điểm

Vậy số lớn hơn số Trung bình cùng 8 đơn vị là 56 +8 = 64 0,25 điểm

Ta bao gồm quy nguyên tắc của hàng là: mỗi số hạng, kể từ số hạng sản phẩm hai bởi nhân cùng với số vật dụng tự rồi cùng với 12. 0,25 điểm

Vậy số 64 là số hạng thứ ( 64-12): 2 = 26 0,5 điểm

Bài 3:( 2 điểm)

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ thứ nhất thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ sản phẩm hai nhiều hơn thế rổ đầu tiên 4 quả. 0.25đ

Nếu thêm 24 trái vào rổ đầu tiên thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thứ hai. 20 quả

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là: 0,25đ

20 : 2 - 4 = 6 ( quả) 0,25đ

Số cam rổ sản phẩm công nghệ hai là: 0,25đ

6 + 4 = 10 ( quả) 0,25đ

Đáp số: 6 quả 02,5đ

10 quả

Bài 4:( 2 điểm)

Vì tuần có 7 ngày cần hai thiết bị 5 của tuần liên tục không thể là ngày chẵn .

Hay giữa bố thứ 5 là ngày chẵn gồm hai sản phẩm năm là ngày lẻ. 0, 5đ

Thứ 5 ngày chẵn sau cuối trong tháng bí quyết thứ năm chẵn đầu tiên là:

7 x 4 = 28 ( ngày) 0, 5đ

Vì một tháng chỉ có tương đối nhiều nhất 31 ngày nên thứ 5 và là ngày chẵn thứ nhất phải là mồng 2, ngày chẵn thứ 3 vào thời điểm tháng là :

2 + 28 = 30 0,5 điểm

Vậy ngày 26 tháng kia vào nhà nhật. 0,5 điểm

Bài 5:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật đó là a.

Sau khi mở thêm thì chiều rộng là

*
0,5đ

*
= 0,5đ

Chiều rộng lớn đã tạo thêm số mét là :

280 : 35 = 8 ( m) 0,5đ

Suy ra:

*
0,5đ

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật( khu vườn đó )là:

8 × 2 = 16 (m ) 0,75đ

Diện tích của khu vực vườn sau thời điểm mở thêm là:

( 16 + 8 ) × 35 = 840 ( m2) 0,75đ

Đáp số: 16 m; 840 m20,5đ

Dạng tìm nhì số khi biết tổng với hiệu của nhì số đó

Bài 1.Tìm nhị số lúc biết tổng của nhì số đó 72 cùng hiệu của 2 số sẽ là 18

Đáp án:

Áp dụng cách làm ta có:

Số mập là: (72 + 18) : 2 = 45

Số bé nhỏ là: 72 - 45 = 27

Vậy 2 số đề xuất tìm là 45 cùng 27

Bài 2.Trường tiểu học Phan Đình Giót có tất cả 1124 học tập sinh, biết số học viên nam hơn số học viên nữ là 76 bạn. Tính số học sinh nam và cô gái của trường?

Đáp án:

Số học viên nam của ngôi trường là:

(1124 + 76) : 2 = 600 (học sinh)

Số học sinh nữ của trường là:

1124 - 600 = 524 (học sinh)

Vậy số học viên nam là 600, số học viên nữ là 524

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, cho, nhận

Bài 1.Hai người thợ dệt, dệt được 270m vải. Trường hợp người thứ nhất dệt thêm 12 m và bạn thứ nhì dệt thêm 8m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người sản phẩm hai 10m. Hỏi mọi cá nhân dệt được bao nhiêu mét vải?

Đáp án:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và bạn thứ nhị dệt thêm 8m thì người trước tiên sẽ dệt nhiều hơn thế nữa người thiết bị hai 10m.Vậy ban đầu, người đầu tiên dệt nhiều hơn người sản phẩm công nghệ hai số mét vải là:

10 - (12 - 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải vóc là:

(270 + 6) : 2 = 138(m)

Người vật dụng hai dệt được số mét vải vóc là:

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì toàn bô vải của nhị thợ là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm thì người đầu tiên dệt được số mét vải vóc là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Lúc đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải vóc là:

150 - 12 = 138 (m)

Lúc đầu, fan thứ nhị dệt được số mét vải vóc là;

270 - 138 = 132 (m)

Vậy bạn thứ nhất: 138m và fan thứ hai: 132m

Dạng toán tổng hiệu khi ẩn cả tổng với hiệu

Bài 1.Tìm nhị số tất cả hiệu là số bé bỏng nhất tất cả hai chữ số chia hết đến 5 cùng tổng là số lớn số 1 có 2 chữ số chia hết mang lại 2?

Đáp án:

Gọi 2 số cần tìm là a và b

Số bé nhất gồm hai chữ số chia hết mang đến 5 là 90

Nên hiệu của hai số là:

a - b = 90

a = 90 + b (1)

Số lớn số 1 có hai chữ số phân chia hết mang lại 2 là 98

Nên tổng của nhị số là; a + b = 98 (2)

Thay (1) vào (2) ta có:

90 + b + b = 98

2 x b = 8

b = 4 nạm vào (1) được a = 94

Vậy số đề nghị tìm là 4 cùng 94

Bài 2.Một thửa ruộng hình chữ nhật mang đến chu vi là 160m. Tính diện tích s thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng lớn 5m và sút chiều dài 5m thì thửa ruộng đó vươn lên là hình vuông

Đáp án:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

160 : 2 = 80 (m)

Nếu tăng chiều rộng lên 5m và giảm chiều nhiều năm 5m thì thửa ruộng đó trở thànhhình vuông đề xuất chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là:

5 + 5 = 10 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(80 + 10) : 2 = 45 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

80 - 45 = 35 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 35 = 1575 (m2m2)

Vậy diện tích s hình chữ nhật là: 1575 (m2m2)

Dạng toán tổng hiệu tương quan đến tính tuổi

Bài 1.Hai ông cháu bây giờ có tổng thể tuổi là 74, Biết rằng từ thời điểm cách đây 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi. Tính số tuổi của từng người

Đáp án:

Cách phía trên 4 năm con cháu kém ông 56 tuổi nên hiện giờ cháu vẫn nhát ôn 56 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là:

(74 + 56) : 2 = 65 (tuổi)

Tuổi của cháu hiện nay là:

65 - 56 = 9 (tuổi)

Vậy ông: 65 tuổi, cháu: 9 tuổi

Bài 2. Anh hơn em 7 tuổi, biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của 2 anh em là 27 tuổi. Tính số tuổi của mỗi cá nhân hiện nay

Đáp án:

5 năm nữa mỗi cá nhân tăng 5 tuổi. Vậy tổng cộng tuổi của hai anh em hiện nay là:

27 - 5 x 2 = 17 tuổi

Tuổi anh bây giờ là:

(17 + 7) : 2 = 12 tuổi

Tuổi em hiện nay là:

17 - 12 = 5 (tuổi)

Vậy anh: 17 tuổi, em: 5 tuổi

Bài tập từ luyện

Bài 1:Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 1920. Hiệu lớn hơn số trừ 688 solo vị. Hãy tìm kiếm phép trừ đó?

Đáp án:

Đáp số: Số bị trừ: 960, số trừ: 136, hiệu 824.

Phép trừ: 960 - 136 = 824.

Bài 2:Tất cả học viên của lớp xếp sản phẩm 3 thì được 12 hàng. Số nữ giới ít hơn số chúng ta trai là 4. Hỏi lớp đó bao gồm bao nhiêu chúng ta trai, bao nhiêu bạn gái?

Đáp án:Số các bạn trai là 20, số bạn gái là 14.

Bài 3: Tìm nhị số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 cùng giữa chúng có toàn bộ 7 số chẵn khác?

Đáp án:Hai số nên tìm là: 154 với 138.

Bài 4: Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bằng 220 cùng giữa chúng bao gồm 5 số chẵn?

Đáp án:Hai số lẻ đề nghị tìm là: 105 cùng 115.

Bài 5:Ngọc có tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Hiểu được nếu lôi ra 10 viên bi đỏ và hai viên bi xanh thì số bi đỏ ngay số bi xanh. Hỏi tất cả bao nhiêu viên bi từng loại?

Đáp án:Số viên bi xanh là: 20, số bi đỏ là 28.

Bài 6:Hai lớp 4A và 4B có tất cả 82 học sinh. Nếu gửi 2 học sinh ở lớp 4A sang trọng lớp 4B thì số học sinh 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học viên của từng lớp?

Đáp án:Lớp 4A gồm 42 học tập sinh, lớp 4B gồm 40 học tập sinh.

Bài 7:Tổng 2 số là số lớn số 1 có 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ bé dại nhất bao gồm 2 chữ số. Search mỗi số

Bài 7:Hai số đề xuất tìm là 498 với 502.

Bài 8.Tuổi chị với tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 8:Chị 22 tuổi, em 14 tuổi.

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Gà Phan Rang, Hễ Ăn Là Ghiền, Top 7 Quán Cơm Gà Phan Rang Ngon

Bài 9: ba hơn bé 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của tất cả hai bố con tròn 50. Tính tuổi bây chừ của mọi người ?

Bài 9:Bố 36 tuổi, nhỏ 8 tuổi.