Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - Kết nối tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - Kết nối tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - Kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tổng hợp Từ vựng, Ngữ pháp và Bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách mới Global Success, Smart World, Friends plus, Explore English của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều theo từng Unit giúp học sinh học tốt Tiếng Anh lớp 6 hơn.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập tiếng anh lớp 6


Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (sách mới - năm 2023 có đáp án)

Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus

Chỉ từ 200k mua trọn bộ Bài tập Tiếng Anh lớp 6 mỗi bộ sách bản word có lời giải chi tiết:

Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success


Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus

Lưu trữ: Bài tập Tiếng Anh lớp 6 (sách cũ)

Hiển thị nội dung

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án


Xem thử Bài tập Anh 6 Global Success
Xem thử Bài tập Anh 6 Smart World
Xem thử Bài tập Anh 6 Friends plus

Làm bài tập là một trong những cách tốt nhất để nắm chắc kiến thức đã học. Hiểu được điều đó, Step Up giúp các em tổng hợp lại bài tập tiếng Anh bao gồm: bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6, bài tập tiếng Anh lớp 6 thì quá khứ đơn, bài tập về các thì, bài tập dạng so sánh, bài tập có đáp án để các em làm và so sánh kết quả tại nhà. Hi vọng các em ôn tập tốt và có kết quả thi tốt! 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

1. Bài tập tiếng Anh lớp 6 thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn 

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn là hai thì thường gặp trong các bài kiểm tra, bài thi, kể cả trong giao tiếp tiếng Anh. Hai thì này có một số điểm giống nhau nên nhiều bạn thường bị nhầm khi làm bài tập hoặc sử dụng. Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 dưới đây giúp các em phân biệt chi tiết qua các cách sử dụng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của 2 thì tiếng Anh quan trọng này nhé. 

Bài tập thực hành:

Where’s Peter? He…………..(listen) to a new song in his room. Don’t forget to take your hat with you to Viet Nam. You know it always ………….. (rain) in Ha Noi Peter ………….. (work) hard all day but he …………..(not work) at the moment. Look! That girl ………….. (run) after the car. She …………..(want) to catch it. She …………..(speak) Japanese so well because she …………..(come) from Japan. The boss ………….. (come). We …………..(meet) her in 2 hours and nothing is ready! My boyfriend ………….. (live) with his parents but right now He …………..(stay) with me for a few days. She can’t talk on the phone now. She ………….. (drive) home. I can’t help you . I …………..(not know) where she keeps your files. Minh ………….. (swim) very well, but he …………..(not run) very fast.

2. Bài tập tiếng Anh lớp 6 thì quá khứ đơn 

Thì quá khứ đơn để diễn tả hành động trong quá khứ hoặc vừa kết thúc. Đây là một trong những thì căn bản nhất, quan trọng nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Nhưng khi làm bài tập thì nhiều bạn vẫn bị nhầm lẫn bởi cấu trúc của nó giống thì Hiện tại Đơn. Tuy nhiên, với thì quá khứ đơn, ở phần động từ thường, các bạn cần phải nhớ dạng quá khứ của động từ thường, bởi có những động từ không theo quy tắc. Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 thực hành dưới đây để ghi nhớ cách dùng nhé. 

Bài tập thực hành 

She ………… at home all weekend. (stay) Peter ………… to the cinema last week. (go) My girl friends ………… a great time in Khanh Hoa last month. (have) My vacation in Ha Noi ………… wonderful. (be) Last summer I ………… Vung Tau beach. (visit) My son ………… tired after the trip. (be) He………… a lot of gifts for his girl friend (buy) I ………… sharks and dolphins the last day. (see) Hoang ………… chicken and meat for dinner. (eat) He ………… about his holiday in Da Nang. (talk)

3. Bài tập tiếng Anh lớp 6 thì tương lai gần

Thì tương lai dùng để gần diễn đạt một kế hoạch, một dự định, một dự đoán dựa vào bằng chứng ở hiện tại. Làm bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 6 dưới đây để nắm chắc kiến thức về thì này nhé. 

Bài tập thực hành

He (come) to his grandfather’s house in the countryside next month. They (go) camping this month. She (have) her hair cut tomorrow because it’s too long. He (buy) a new car next week because he has had enough money. I (go) out because I”m making up my face. She (buy) a new pen next week. They (be) New York next week. Are you (fly) to America this month? I (get) married this month. They (take) a trip to Ha Noi city this month.

4. Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng so sánh 

Trong cả thi cử và giao tiếp, việc sử dụng câu so sánh sẽ giúp các em gây ấn tượng tốt với người đối diện với khả năng sử dụng ngôn ngữ của chính mình. Có 3 loại so sánh cơ bản: So sánh bằng, so sánh hơn, so sánh hơn nhất. Trạng từ và tính từ là chủ điểm ngữ pháp quan trọng, việc nắm rõ các thể thức so sánh sẽ giúp các em nhận biết câu một cách chính xác. Làm bài tập dưới đây để nắm được cách dùng và ghi nhớ các tính từ, trạng từ bất quy tắc nữa nhé. 

*

 Bài tập anh văn lớp 6

Bài tập thực hành:

1. He is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Lisa is ……. responsible as Ben.

A. more B. the most C. much D. as

3. He is ……. student in his class.

A. most hard-working B. more hard-working

B. the most hard-working D. as hard-working

4. He runs …… in his class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

5.My car is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper than C. more cheap than D. cheaper

5. Bài tập tiếng Anh lớp 6 dạng câu hỏi có từ để hỏi 

Chúng ta gặp rất nhiều từ để hỏi nhưng lại chưa rõ cách dùng và nghĩa của chúng như thế nào. Từ để hỏi thường đứng đầu câu, giống như tên gọi, mục đích của chúng là để hỏi, làm rõ nội dung trong câu hỏi. Tiếng Anh cấp 2 bắt đầu có nhiều ngữ pháp trong bài tập và bài kiểm tra, nên bé ôn bài nhiều hơn nhé!

 Bài tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án

*

Bài tập thực hành:

1.- …………… days a week does he go to school?

He goes to class five days a week.

2.- …………… did she watch on TV last night?

She watched The Voice Kid.

3.- …………… do you like Vietnamese Food?

Because I love it.

4.- …………… is your brother?

the man in the white hat

5. -Hey Lucy, ……………  does the movie start?

7:20 p.m

6. …………… does it take you to do your homework?

It takes me 2 hours to do my homework.

7……………. pencil are there on the table?

There are three pencils on the table.

Xem thêm: Những bậc thầy phong thủy nổi tiếng trung quốc mới nhất, những bậc thầy phong thủy hàng đầu trung hoa

8. …………… is this bag?

This bag is 100$.

9…………… is the weather like?

So hot 

10………….. does her go to school?

She goes to school every day

6. Đáp án các bài tập tiếng Anh lớp 6 

Bài tập thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Listening Is raining Works, Is not working ‘s running, wants Speaks, comes Is comming, ‘re meeting Live, is staying Is driving Don’t know Swims, does not run

Bài tập thì quá khứ đơn

Stayed Wend Had Was Visited Was Bought Saw Ate Talked

Bài tập thì tương lai gần

Is going to come  Are going to camping  Is going to have  Is going to buy Am going to out Is going to buy  Are going to  Are going to fly Is going to get Are going to take 

Bài tập dạng so sánh 

C  D C D B 

Bài tập dạng câu từ để hỏi

How many What Why Who When  How How many How much What How often 

Nắm chắc kiến thức về ngữ pháp rồi, các bạn cũng nên ôn tập và luyện từ vựng theo chủ đề mỗi ngày để giao tiếp tốt hơn. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các dạng bài tập như: bài tập tiếng Anh lớp 6 unit 1, bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới và các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 có đáp án. 

Như vậy, Step Up đã tổng hợp cho các bạn tổng thể các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6. Bên cạnh việc học ngữ pháp, các bạn nên bổ sung thêm vốn từ vựng thông qua các cuốn sách học từ vựng thông minh. Hi vọng các bạn học sinh sẽ ôn tập và hệ thống lại kiến thức hiệu quả. Chúc các bạn học tốt, thi tốt. Đừng quên ủng hộ các bài viết tiếp theo của chúng mình nhé.