Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng bệnh dịch phiền óc vè thân và vai trung phong của chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát ra khỏi sinh tử khổ đau. Vị Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh bởi vậy nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh như lưu ly vô hổ thẹn hiển hiện trên thân của Ngài.

Mời Đạo hữu ngắm cùng cung thỉnh tôn tượng Đức đam mê Ca Mâu Nitại đây.

Bạn đang xem: Dược sư lưu ly quang như lai


Theo Phật Giáo toàn bộ chư Phật, người thương Tát ứng thân thị hiện thành lập vì lòng thương cứu vãn độ bọn chúng sinh đắm chìm trong hải dương khổ sinh tử. Vì chưng chúng sinh vô lượng vô biên cần chư Phật cũng thị hiện nay vô số, phụ thuộc vào nghiệp lực, căn tánh của chúng sinh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa bọn chúng sinh thoát ra khỏi phiền não khổ đau, tất cả đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong vô số nhiều chư Phật có quốc độ cùng hạnh nguyện riêng rẽ của mình.

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm điện thoại tư vấn là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Vương Như Lai, tín đồ ta thường gọi là Dược Sư lưu giữ Ly quang quẻ Như Lai, call tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách trái đất Ta Bà khoảng tầm 10 hằng hà sa Phật độ tất cả cõi Phật thương hiệu là Tịnh lưu Ly, thương hiệu của Đức Phật đó là Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Như Lai”.

ĐỌC khiếp DƯỢC SƯ

Theo Phật Giáo toàn bộ chư Phật, người thương Tát ứng thân thị hiện thành lập và hoạt động vì lòng thương cứu giúp độ chúng sinh say sưa trong biển cả khổ sinh tử.


Vì sao mang tên gọi là Dược Sư lưu lại Ly quang đãng Như Lai? Theo ghê Dược Sư Như Lai bản Nguyện Công Đức, nhờ trong những lúc tu hành người thương tát đạo vạc 12 đại nguyện giải trừ hết thảy dịch khổ cho cái đó sinh, khiến cho họ rất đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên những lúc thành Phật, Ngài trụ ở nhân loại Tịnh lưu lại ly, nghiêm túc như trái đất Cực lạc, với 2 vị Đại bồ tát là Nhật Quang trở thành Chiếu và Nguyệt Quang biến Chiếu làm cho quyến thuộc nhằm giáo hóa bọn chúng sinh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng dịch phiền não vè thân và trung khu của chúng sinh, cứu vớt độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Do Dược Sư Như Lai bao gồm bổn nguyện thanh tịnh vậy nên nên ánh nắng trong suốt trọn vẹn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như giữ ly vô trinh nữ hiển hiện nay trên thân của Ngài, cùng quốc độ của Ngài cũng tương tự vậy nên được gọi là Dược Sư lưu lại Ly Quang.

Cũng như những Đức Phật vào mười phương, Đức Dược Sư có vừa đủ thập hiệu Dược Sư lưu giữ Ly quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh đổi thay Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang đãng sáng mọi vô lượng chũm giới, khiến các bọn chúng sinh cũng được như Ta.


2. Nguyện lúc Ta thành Phật, trong quanh đó sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, trường đoản cú tại làm cho Phật, khiến các bọn chúng sinh tại vị trí tối tăm phần đa nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện lúc Ta thành Phật, tương đối đầy đủ vô lượng phương tiện đi lại trí tuệ, khiến cho chúng sinh không thiếu các món thọ dụng vị trí thân tâm.

4. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tịch tà đều luân phiên về chánh đạo, hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo liền kề pháp của Ta nhưng tu hành, thì hầu hết được hoàn hảo, dù cho có phạm giới mà biết đến tên Ta thì cũng biến chuyển thanh tịnh giới khỏi cần sa vào ác đạo.

6. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào tất cả thân thể yếu yếu xuất xắc xấu sa, mù điếc tuyệt câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được ngoài bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan

Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư lưu Ly quang đãng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến chuyển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, trần gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

7. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu gồm chúng sinh không bà bé thân thuộc, nghèo thiếu nhỏ đau, không ai giúp đỡ, nhưng nghe được thương hiệu Ta thì thân trung khu yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến triệu chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện lúc Ta thành Phật, các nữ nhân hay bị khinh dể tốt kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ giới nhân, thành tướng mạo trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.


10. Nguyện lúc Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc tiến công đập, giam vào ngục tối, cắt bửa v.v. Mà lại nghe thương hiệu Ta thì phần lớn thoát khỏi.

11. Nguyện lúc Ta thành Phật, các chúng sinh bị đói khát, cầu nạp năng lượng mà sinh sản nghiệp dữ, nếu như nghe thương hiệu Ta, chăm niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho cho món ăn uống được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được trọn vẹn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, phần nhiều chúng sinh nghèo không tồn tại áo mặc, loài muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, đêm ngày khổ sở, ví như nghe tên Ta chăm niệm thọ trì, thì Ta theo tâm ao ước cầu ấy khiến cho được tương đối đầy đủ y phục hoa hương.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng dịch phiền não vè thân và trung khu của bọn chúng sinh, cứu giúp độ bọn chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Trì tụng cùng thờ bái Dược Sư lưu Ly quang Vương Phật

Về lao động trì niệm hồng danh Đức Phật Dược Sư, tuy vậy Ngài có không ít danh hiệu nhưng mà trì niệm hồng danh thường là Nam tế bào Dược Sư lưu Ly quang quẻ Phật tuyệt Nam tế bào Dược Sư giữ Ly quang đãng Vương Phật. Theo sách Dược Sư gớm sám (HT.Trí quang đãng dịch), phần Niệm Phật ghi rõ niệm Nam mô Dược Sư lưu Ly quang quẻ Phật. những hành trả tu tập pháp môn Tịnh độ, niệm thương hiệu Phật A Di Đà, phải không thiếu Tín-Nguyện-Hạnh và niệm mang lại nhất tâm. Cũng vậy, lúc tu tập pháp môn Dược Sư, hành trả niệm danh hiệu Phật Dược Sư cũng phải tương đối đầy đủ Tín-Nguyện-Hạnh. Có thể niệm thầm, niệm ra tiếng, lần tràng phân tử v.v… cùng niệm cho đến nhất tâm y như các cách tiến hành niệm Phật A Di Đà.

Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh vì vậy nên tia nắng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu giữ ly vô xấu hổ hiển hiện nay trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu Ly Quang.


 Niệm thương hiệu Ngài, Nam mô Dược Sư giữ Ly quang đãng Phật, với không thiếu Tín-Nguyện-Hạnh với niệm cho nhất tâm, bạn niệm sẽ tiến hành phước báo vô lượng, tiêu trừ tất cả bệnh khổ, thân trọng điểm an lạc…

Dược Sư Như Lai

Dược Sư Như Lai tiếng Phạn gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, điện thoại tư vấn đủ là Dược Sư lưu Ly quang đãng Vương Như Lai, fan ta thường điện thoại tư vấn là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai, call tắt là Dược Sư Phật tốt Phật Dược Sư.

Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện gớm chép: “Về phương Đông cách quả đât Ta Bà khoảng tầm 10 hằng hà sa Phật độ tất cả cõi Phật tên là Tịnh lưu Ly, tên của Đức Phật sẽ là Dược Sư lưu lại Ly quang Như Lai”.

Vì sao có tên gọi là Dược Sư giữ Ly quang quẻ Như Lai?

– Vì bởi nguyện lực rất có thể bạt trừ dịch khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư;

– có thể chiếu soi cứu vãn độ đều chỗ khuất tất si mê nên gọi là giữ Ly Quang.

Ngài hiện là Giáo Chủ thế giới Lưu Ly ngơi nghỉ phương Đông cùng rất 2 vị Đại ý trung nhân Tát là Nhật Quang vươn lên là Chiếu và Nguyệt Quang biến Chiếu làm cho quyến thuộc nhằm giáo hóa bọn chúng sinh.

Bản nguyện của Dược Sư Như Lai là trị toàn bộ trọng dịch phiền óc về thân và trung khu của bọn chúng sinh, cứu độ chúng sinh thoát khỏi sanh tử khổ đau. Do Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh bởi thế nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như giữ ly vô ngại hiển hiện tại trên thân của Ngài với quốc độ của Ngài cũng giống như vậy nên người ta gọi là Dược Sư lưu giữ Ly Quang.

Theo hệ thống kinh khủng Phật Giáo thì bao gồm thuyết cho là mỗi vị tất cả mỗi đại nguyện với ứng thân riêng từng vị. Tất cả thuyết đến là những Ngài từ nhất thể là Dược Sư Như Lai cơ mà phân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là:

Thiện tên tuổi Cát Tường Như Lai.Bảo Nguyệt Trí Nghiêm quang quẻ Âm Tự tại Vương Như Lai.Kim dung nhan Bảo quang đãng Diệu Hạnh thành công Như Lai.Vô Ưu về tối Thắng cát tường như ý Như Lai.Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.Pháp Hải chiến thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai.Dược Sư giữ Ly quang đãng Như Lai.

Mỗi Đức Phật số đông trụ sinh sống phương Đông cách thế giới Ta Bà từ tư đến mười hằng hà sa thay giới. Dưới đó là 7 tôn tượng của 7 Đức Phật Dược Sư:

*

*

*

*

*

*

*

 12 lời nguyện của Đức Phật Dược Sư

Phát hào quang chiếu sáng rất nhiều chúng sinh.Cho bọn chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.Cho bọn chúng sinh triển khai được mong nguyện.Hướng dẫn bọn chúng sinh đi trên đường Ðại Thừa.Giúp chúng sinh duy trì giới hạnh.Giúp bọn chúng sinh trị lành những thứ dịch do sáu giác quan sinh ra.Chữa căn bệnh thuộc về thân trọng tâm cho đông đảo chúng sinh.Cho đàn bà tái sinh vươn lên là nam giới.Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào cảnh tà kiến và giúp trở về chính đạo.Tránh cho việc đó sinh ngoài tái sinh trong thời mạt kiếp.Ðem thức ăn cho tất cả những người đói khát.Ðem áo quần cho tất cả những người rét mướt.

 Những câu chuyện niệm Phật Dược Sư được cảm ứng

1. Đời Đường, sinh hoạt miền Biên Châu, bao gồm cô phụ nữ nghèo, sống trong cảnh lẽ loi côi cút. Gia sản trong công ty duy vỏn vẹn có một đồng tiền. Cô tự nghĩ: “Đồng tiền này không thể làm tư lương cho một đời sống. Thôi, ta hãy đem cúng dường Phật để gieo phước đức về sau”. Nghĩ đoạn, cô lấy 1 đồng xu tiền đến chùa chí thành đãnh lễ, cúng nhịn nhường trước tượng Phật Dược Sư.

Bấy giờ sinh hoạt huyện ngay gần đó, có bạn nhà nhiều goá vợ sớm, tra cứu nơi lẹo nối sẽ lâu nhưng không có nơi nào vừa ý. Bảy ngày sau khi cô bé cúng dường Phật, anh này cũng đến chùa cầu nguyện Phật Dược Sư chỉ điểm mang đến được chạm chán người vợ hiền.

Đêm về anh ở mộng được méc bảo bắt buộc cưới cô gái nghèo kia làm vợ. Kết cuộc, cô bé nghèo cúng nhịn nhường Phật được anh công ty giàu vừa ý chọn làm vợ. Với vợ ông chồng nọ thuộc sống trong hạnh phúc, phong phú (theo Minh Chí ký)

*

2. Ở Thiên Trúc, có người thuộc giòng giàu sang, tuy vậy làm ăn uống sa sút đến độ nợ nần rồi đề xuất đi xin ăn. Trước tiên, thân bởi còn giúp; sau ông đi mang đến đâu, người thân kẻ sơ nhận ra cũng hầu hết đóng cửa. Do đó, mọi bạn đều đùa call ông là Bế Môn (đóng cửa).

Một hôm, trong thâm tâm niệm buồn, ông mang đến ngôi miếu thờ Phật Dược Sư. Ông lẹo tay đi nhiễu bao quanh tượng và chí thành sám hối. Xong, ông ngồi trước tượng Phật Dược Sư chuyên niệm danh hiệu Nam mô Dược Sư lưu lại Ly quang Như Lai. Đêm sau cuối của ngày lắp thêm 5, thân trung khu mờ mệt, chợt thấy Phật Dược Sư hiện nay thân tướng tốt đẹp bảo: “Do ngươi sám hối và niệm danh hiệu Ta yêu cầu túc nghiệp sẽ dứt, sẽ tiến hành hưởng cảnh nhiều sang. Mau về căn nhà cũ của phụ huynh ngươi, khai quật nơi nền, sẽ tìm kiếm được kho báu”.

Tỉnh lại, ông vội lễ Phật, trở về ngôi nhà cũ của phụ vương mẹ. Đến chỗ thấy tường vách xiêu lòng đổ, trụ cột đã mục nát. Trãi qua 2 ngày, ông vừa vệ sinh vừa đào nền theo khu vực Phật Dược Sư truyền tai bảo, liền tìm thấy được các cái chum vàng bạc đãi của tổ sư xưa. Ông lại nhiều có, nhà cửa huy hoàng, đồ vật dụng tôi đòi sung túc (theo Tam bảo ký).

3. Đời Đường, Trương Lý Thông thời điểm 27 tuổi, chạm chán thầy tướng tá bảo: “Thọ số ông khôn xiết ngắn, hại e không tới 31 tuổi!”.

Lý Thông nghe nói lo buồn, tìm về vị danh tăng là ngài Mật Công hỏi han.

Ngài Mật Công bảo: “Việc ấy không đáng ngại. Giả dụ ông thành kính thọ trì hoặc viết chép Kinh Dược Sư, thì có thể được tăng thọ”.

Lý Thông thưa: “Tôi việc quan bận buộc quá nhiều, sợ hãi e khó thường lâu trì, xin tạm biên chép kinh trước”. Ngay tức thì thỉnh quyển kinh về thành kính tự biên chép. New chép được một quyển thì công việc lại đến dồn dập, không kịp tiếp tục thêm. Tình cờ vị thầy tướng mạo cũ lại chạm chán Thông, lấy làm cho lạ bảo: “Thật là vấn đề hy hữu! Ông gồm làm công đức đưa ra mà tướng tá diện lại cố kỉnh đổi, sống nhận thêm 30 năm nữa”.

Trương Lý Thông thuật lại bài toán chép kinh. Nhiều người dân nghe chuyện vạc tâm hướng tới Phật pháp (theo Tam bảo ký).

4. Nước Thiên Trúc, có bạn Bà la môn, công ty tuy phú quý mà kém thành phần tức. Vày đó, hôm sớm ông hằng bái lễ nguyện cầu với Tự tại Thiên, xin ban mang lại đứa con. Mấy năm sau, bà xã ông gồm thai, khi đầy đủ tháng, sinh được 1 nhỏ xíu trai dung dung nhan xinh đẹp, ai nhìn thấy cũng yêu thương mến.

Một hôm, bao gồm nhà tu phái Ni Kiền Tử đến khất thực, nhân xem tướng mạo rồi bảo: “Đứa bé này mặc dù cốt phương pháp tươi tốt, nhưng có nét yểu ko thể thừa kế gia nghiệp, chỉ với sống được 2 năm nữa nhưng thôi!”. Vợ ck Bà la môn nghe nói như người bị trúng tên độc, hằng ngày đem lòng sầu muộn, thân thể héo gầy.

Vừa bao gồm Sa môn đệ tử Phật đi đến, Bà la môn ngay lập tức thuật lại những việc.

Vị Sa môn này bảo: “Chớ nên ưu phiền, việc hoạ tai đều hoàn toàn có thể chuyển đổi. Tôi đang chỉ vẽ mang đến ông, hãy tạo hình mẫu Đức Dược Sư lưu Ly quang quẻ Như Lai với tụng niệm thờ dường, vớ đứa nhỏ nhắn sẽ được tiêu tai, tăng diên thọ”.

Bà la môn vui mắt nhất nhất tậu sửa theo lời chỉ bảo, quả như pháp thức, thiết lễ tụng niệm, cúng nhường nhịn Phật Dược Sư.

Cuộc lễ vừa trả mãn, tối ấy, Bà la môn ở mộng thấy 1 vị Minh quân, ôm sổ cỗ đến bảo: “Ông vẫn theo Nghi Thất Phật tạo nên tượng thờ dường, do duyên phước kia mà nam nhi của ông đang sống thêm được 50 năm nữa” . Về sau, sự việc quả y lời (theo Tam bảo ký).

5. Đời Đường, ông Trương Tạ Phu đau nặng, gia đình thỉnh chư Tăng tụng Kinh Dược Sư suốt 7 ngày đêm. Ngay đêm hoàn kinh, Trương ở mộng thấy chúng Tăng mang kinh đắp trên mình. Khi thức dậy, bệnh dịch lui giảm rồi lành hẳn.

Ông đem điều này thuật lại cho người nhà biết, và tin rằng mình được trẻ trung và tràn trề sức khỏe là vị nhờ năng lượng tụng tởm Dược Sư (theo Tam bảo ký).

Xem thêm: Chương trình một ngày mới yantv, أنت محظور مؤقتاً

Những chuyện chạm màn hình như vậy còn khôn cùng nhiều. Vì vậy, chúng ta cần nhất trọng tâm xưng niệm danh hiệu Phật Dược Sư để hủy diệt bệnh khổ và thành quả an lạc, cát tường.