CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ gớm THÁNH BẰNG POWERPOINT CỦA HTTL VIỆT phái nam JUAN KOREABẠN ĐƯỢC QUYỀN download XUỐNG SỬ DỤNG

CỰU ƯỚC TÂN ƯỚC NĂM SÁCH MÔI-SE CÁC SÁCH VĂN THƠ MA-THI-ƠSÁNG THẾ KÝ 1-17 GIÓP MÁCSÁNG THẾ KÝ 18-36 THI THIÊN 1-50 LU-CASÁNG THẾ KÝ 37-50 THI THIÊN 51-110 GIĂNGXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 1-20 THI THIÊN 111-150 CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒXUẤT Ê-DÍP-TÔ-KÝ 21-40 CHÂM NGÔN RÔ-MALÊ-VI-KÝ TRUYỀN ĐẠO 1 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 1-20 NHÃ CA 2 CÔ-RINH-TÔDÂN SỐ KÝ 21-36 CÁC SÁCH TIÊN TRI GA-LA-TI và Ê-PHÊ-SÔPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 1-17 Ê-SAI PHI-LÍP & CÔ-LÔ-SEPHỤC TRUYỀN LUẬT LỆ KÝ 18-34 GIÊ-RÊ-MI 1-2 TÊ-SA-LÔ-NI-CACÁC SÁCH LỊCH SỮ CA THƯƠNG 1-2 TI-MÔ-THÊ GIÔ-SUÊ Ê-XÊ-CHI-ÊN TÍT và PHI-LÊ-MÔNCÁC quan lại XÉT ĐA-NI-ÊN HÊ-BƠ-RƠRUTƠ Ô-SÊ GIA-CƠ1 SA-MU-ÊN GIÔ-ÊN 1-2 PHI-E-RƠ2 SA-MU-ÊN A-MỐT 1-2-3 GIĂNG – GIUĐE1 CÁC VUA ÁP-ĐIA KHẢI HUYỀN 1-112 CÁC VUA GIÔ-NA KHẢI HUYỀN 12-221 SỬ KÝ MI-CHÊ2 SỬ KÝ NA-HUME-XƠ-RA HA-BA-CÚCNÊ-HÊ-MI SÔ-PHÔ-NIÊ-XƠ-TÊ A-GHÊ**************************************XA-CHA-RI**************************************MA-LA-CHI

—————————————————————ooOoo———————————————————-

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ gớm THÁNH MỚISOẠN THẢO TỪ NĂM 2017TÂN ƯỚC

MA-THI-Ơ

MÁC

LU-CA

GIĂNG

—————————————————————oo
Ooo———————————————————-

1 – ĐỐ ghê THÁNH VỀ NỘI DUNG GIÁO LÝ TIN LÀNH****CHƯƠNG TRÌNH THI Đ kinh THÁNH ĐUC SÁNG THÁNH KINH” BỒI LINH TRUNG THU 2015BẠN CLICK TRỎ CHUỘT VÀO MỤC DƯỚI ĐÂY ĐỂ HỌCPHẦN kinh THÁNH 2015200 CAU vày KINH THANH BO SUNG-TRAI TRUNG THU 2015DAN TOC-TIN NGUONG-VAN HOA (1)……………………………………………………….

Bạn đang xem: Câu đố kinh thánh có giải đáp

Bạn đã xem: Đố ghê thánh vô cùng tưởng

ĐUỐC SÁNG THÁNH ghê TRUNG THU 2014

Anh chị em họ yêu quí Lời Chúa cùng sống theo Lời Chúa dạy dỗ nhé! Chúa luôn thêm sức với ban phước cho tất cả những người yêu mến và làm theo Lời Ngài dạy dỗ dỗ. Cảm ơn Chúa!

“ĐUỐC SÁNG THÁNH KINH”

(Trại Xuân 2013)

 

II. Gớm THÁNH

(100 câu)

 

CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Đức Chúa Trời dựng nên mặt trời vào ngày thứ mấy vào tuần lễ sáng sủa tạo?

a.Thứ nhì b. Thứ tía c. Thứ tư d. Lắp thêm năm

 Đáp án: câu c

 

Câu 2: Lời hứa thứ nhất về Đấng Mê-si được chép ngơi nghỉ đâu?

a.Ê-sai 7:14 b. Ê-sai 9:5 c. Sáng sủa 3:15 d. Mi-chê 5:2

Đáp án: câu c

 

Câu 3: con gái của Gia-cốp tên là gì?

a.Đi-na b. Ra-chên c.Ta-ma d.Ta-bi-tha

Đáp án: câu a

 

Câu 4: bố người cầu cố kỉnh được Chúa nhắc trong Ê-xê-chi-ên 14 là ai?

a. Đa-ni-ên, Sa-mu-ên, Đa-vít

b. Nô-ê, Gióp, Đa-ni-ên

c. Đa-vít, Gióp, Sa-mu-ên

d. Đa-ni-ên, Gióp, Nê-hê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 5: Ở đâu chép: “Đức Giê-hô-va hay làm cho ơn, đủng đỉnh nóng giận cùng đầy dẫy lòng nhân từ…”?

a.Thi Thiên 103:8 b. Giô-na 4:2

c. Cả hai câu các đúng d.Cả nhì câu gần như sai

Đáp án: câu c

 

Câu 6: cách làm 2>1 được chép sinh sống đâu?

a.Truyền Đạo 3:9 b. Truyền Đạo 4:9

c. Truyền Đạo 5:9 d. Truyền Đạo 6:9

Đáp án: câu b

 

Câu 7: Theo sáng Thế ký kết 3:20 tên “Ê-va” có nghĩa là:

a. Mẹ của loài bạn b. Sự sống

c. Người bạn nữ d. Tín đồ vợ

Đáp án: câu a

 

Câu 8: Ở đâu chép Chúa cấm coi bói và mong đồng bóng?

a.Xuất 18:19 b. Lê-vi cam kết 19:31

c. Dân 31:19 d. Phục 19:31

Đáp án: câu b

 

Câu 9: Tiên tri nào được gọi là “tiên tri than khóc”?

a. Ê-sai b. Ê-xê-chi-ên c.Đa-ni-ên d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu d

 

Câu 10: Dân Y-sơ-ra-ên được hotline theo thương hiệu của ai?

a. Áp-ra-ham b. Y-sác c.Gia-cốp d. Đa-vít

Đáp án: câu c

 

Câu 11: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá chỉ với Đấng Christ, nhưng tôi sống, chưa hẳn là tôi sinh sống nữa, tuy nhiên Đấng Christ sinh sống trong tôi; ni tôi còn sinh sống trong xác thịt, ấy là tôi sinh sống trong đức tin của bé Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ yêu tôi, và đã phó chủ yếu mình Ngài bởi vì tôi.” Câu này được chép làm việc đâu?

a.Giăng 3:16 b. Ga-la-ti 2:20 c.Lu-ca 2:14 d.Công 4:12

Đáp án: câu b

Câu 12: Theo I Cô-rinh-tô 13:13 Phao-lô đã đúc kết lại 3 điều đặc biệt nào?

a.Yêu thương, bình an, hy vọng

b. Đức tin, hy vọng, bình an

c.Đức tin, sự trông cậy, vui mừng

d.Đức tin, sự trông cậy, tình thân thương

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Trong bài xích giảng “Các Phước Lành” có bao nhiêu chữ phước?

a. 6 b. 7 c. 8 d. 9

Đáp án: câu d

 

Câu 14: Đại Mạng Lệnh được chép sống đâu?

a. Ma-thi-ơ 28:18-20 b. Giăng 20:21

c. Mác 16:15 d. Công 1:8

Đáp án: câu a và c

 

Câu 15: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà lại vâng phục nhau” được chép ở đâu?

a. Ê-phê-sô 5:22 b. Ê-phê-sô 5:21

c. Ê-phê-sô 5:24 d. Ê-phê-sô 5:28

Đáp án: câu b

Câu 16: Câu khiếp Thánh nào gồm ý tương tự như với vấn đề 1+1=1? Hãy lý giải ý nghĩa.

a. Μa-thi-ơ 10:30 b. Giăng10:30

c. Mác 10:30 d. Lu-ca 10:30

Đáp án: câu b

 

Câu 17: II Cô-rinh-tô 6:14 chép về ai xuất xắc điều gì?

a. Chớ sở hữu ách thông thường với kẻ chẳng tin

b. Đấng Christ và Bê-li-an

c. Bàn thờ cúng Chúa và bàn thờ tà thần

d. Tín hữu và thân hữu

Đáp án: câu a

 

Câu 18: Phép lạ thứ nhất ma quỉ ước ao Chúa Giê-su làm là gì?

a. Hóa nước thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa đá thành cá

Đáp án: câu b

 

Câu 19: Theo I Giăng 3:8, mục đích Con của Đức Chúa Trời đến trần gian là gì?

a. Bị tiêu diệt trên cây thập từ b. Chứa tội lỗi đi

c. Diệt phá các bước của ma quỉ d. Hầu việc người ta

Đáp án: câu c

 

Câu 19: Phép kỳ lạ tại Ca-na Chúa Giê-xu có tác dụng là gì?

a. Hóa đá thành rượu b. Hóa đá thành bánh

c. Hóa bánh thành cá d. Hóa nước thành rượu

Đáp án: câu d

 

Câu 20: tín đồ Pha-ri-si phê bình Chúa Giê-su ăn uống chung với những người dân nào?

a. Tín đồ thâu thuế và kẻ bao gồm tội b. Bạn tầm thường

c. Tín đồ cùng khổ d. Bạn nghèo

Đáp án: câu a

 

Câu 21: Theo I Cô-rinh-tô 10:30, Phao-lô khuyên bọn họ không nên ăn uống đồ cúng vì chưng đồ bạn ngoại bái tế là thờ tế ai?

a. Sa-tan b. Ma quỉ c. Các quỉ d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Điền vào tầm trống: “Nếu không có…thì chẳng hề tất cả thế như thế nào ở mang đến đẹp ý Ngài” (Hê-bơ-rơ 11:6).

a. Mong muốn b. đức tin c. An toàn d. ân tứ

Đáp án: câu b

 

Câu 23: Điền vào thời gian trống: “Không đổ … thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22).

a.nước b.huyết c.nước mắt d.nước mũi

Đáp án: câu b

 

Câu 24: Điền vào mức trống: “Ta là con đường đi, lẽ thật cùng sự sống, chẳng do ta thì không một ai được mang đến cùng…” (Giăng 14:6).

a. Phụ vương b. Đức Chúa Trời c. Thượng Đế d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 25: Điền vào lúc trống: “Bởi …đã mang đến tìm cùng cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10)

a. Chúa Giê-su b. Nhỏ Người

c. Đấng Christ d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu b

 

Câu 26: Điền vào tầm trống: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương…, mang đến nỗi vẫn ban bé Một của Ngài, hầu đến hễ ai tin con ấy, không bị hư mất nhưng mà được cuộc đời đời đời” (Giăng 3:16).

a. Họ b. Con bạn c. Trần thế d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 27: Điền vào khoảng trống: “Hãy cách theo Thánh Linh, chớ hề có tác dụng trọn hồ hết điều ưa hy vọng của …” (Ga-la-ti 5:16).

a. Xác thịt b. Con người cũ c. Phiên bản ngã d. Tôi

Đáp án: câu a

 

Câu 28: Điền vào lúc trống: “Đừng say rượu do rượu xui cho…., dẫu vậy hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18)

a. Rầy rà b. Bậy bạ c. Ngỗ ngược d. Luông tuồng

Đáp án: câu d

 

Câu 29: Điền vào thời gian trống: “Ta chẳng gồm ______ ______ đưa ra hết, tuy nhiên điều ta bao gồm thì ta đến ngươi: nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ sinh hoạt Na-xa-rét, hãy cách đi!” (Công Vụ 3:6).

a. Tiền của b. Vàng bạc đãi c. Của cải d. Chi phí bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 30: Điền vào thời gian trống: “Ngài phán cùng những sứ vật dụng rằng: Hãy đi khắp cầm cố gian, giảng _____ ______ cho các người” (Mác 16:15).

a.Tin Lành b. Nước Trời c. Lời Chúa d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 31: Điền vào mức trống: “Vậy, hỡi anh em, tôi đem sự yêu mến xót của Đức Chúa Trời khuyên bằng hữu dâng … mình có tác dụng của lễ sống và thánh, đẹp mắt lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự việc thờ phượng nên lẽ của anh ý em” (Rô-ma 12:1).

a. Cuộc sống b. Cuộc đời c. Thân thể d. Tất cả đều đúng

Đáp án: câu c

 

Câu 32: Xin cho thấy tên của cha người chúng ta Đa-ni-ên?

Đáp án: Sa-đơ-sắc, Mê-sác với A-bết-Nê-gô.

 

Câu 33: Ma-thi-ơ còn có tên khác được gọi là gì?

a. Giăng b. Lê-vi c. Lu-ca d. Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 34: Tội phạm làm sao thì ko được tha thứ?

a. Nói dối b. ăn cắp c. Giết người d. Phạm Thánh Linh

Đáp án: câu d

 

Câu 35: Áp-ra-ham được kể là vô tư nhờ:

a. đức tin b. Chịu giảm bì

c. Cả hai phần đông đúng d. Cả hai số đông sai

Đáp án: câu a

 

Câu 36: Theo sáng Thế ký kết 11 bộ động cơ chính liên can con bạn xây tháp Ba-bên là:

a. Vì ao ước cả thiên hạ rất nhiều hiệp tuyệt nhất tại đó

b. Vì muốn có danh tiếng lừng lẫy trong số đời

c. Vày muốn chứng tỏ sự trở nên tân tiến của công nghiệp xây dựng

d. Vì ao ước cả thiên hạ bao gồm một vị trí thờ phượng Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 37: Theo 4 sách Tin Lành đánh dấu thì môn sinh nào gặp gỡ Chúa Giê-xu đầu tiên sau khi Ngài trường đoản cú kẻ chết sống lại?

a. Phierơ b. Mari Mađơlen

c. Giăng d. Hai môn đệ ở xã Em-ma-út.

Đáp án: câu b

 

Câu 38: Ai là bạn khiêm hòa rộng mọi tín đồ trên chũm gian? (Dân-số 12)

a. Môi-se b. Ê-sai

c. Sa-mu-ên d. Giô-suê

Đáp án: câu a

 

Câu 39: Câu ghê Thánh nào cho biết thêm bởi lằn roi Chúa chịu bọn họ được lành bịnh?

a. Ê-sai 53:3 b. Ê-sai 53:4 c. Ê-sai 53:5 d. Ê-sai 53:6

Đáp án: câu c

 

Câu 40: Ê-xê-chi-ên là ai? (Ê-xê-chi-ên 1:3)

a. Thầy tế lễ b. Chăn chiên c. Vua d. Toàn bộ đều đúng

Đáp án: câu a

 

Câu 41: Theo Giô-ên 2:28-29, Đức Chúa Trời hẹn ban gì mang lại dân Ngài?

a. Mưa b. Thánh Linh c. Nắng nóng d. đá quý bạc

Đáp án: câu b

 

Câu 42: Xa-cha-ri (9:9) nói tiên tri Vua vào thành Giê-ru-sa-lem mang lại cỡi trên nhỏ gì?

a. Chiến mã b. La c.lừa cái d. Lừa con

Đáp án: câu d

 

Câu 43: Theo Cô-lô-se 3:16, Phao-lô mong chúc tín hữu đầy dẫy điều gì?

a. Lời của Đấng Christ b. Bình an

c. Vui tươi d. Yêu thương thương

Đáp án: câu a

 

Câu 44: ghê Thánh gọi tín đồ mà nói không tồn tại Đức Chúa Trời là gì? (Thi 14:1)

a. Có suy xét b. Ngu ngốc c. Mưu mẹo d. Gian ác

Đáp án: câu b

 

Câu 45: Theo Châm Ngôn 31:10, cực hiếm của người bạn nữ tài đức cao quí hơn gì?

a. Kim cương b. Tệ bạc c. Châu ngọc d. Trộn lê

Đáp án: câu c

 

Câu 46: Ba con gái của Gióp thương hiệu là gì?

Đáp án: Giê-mi-ma, Kê-xia, Kê-ren-Ha-cúc (Gióp 42:14)

 

Câu 47: “Tôi è cổ truồng lọt khỏi lòng mẹ, với tôi cũng sẽ trần truồng cơ mà về; Đức Giê-hô-va vẫn ban cho, Đức Giê-hô-va lại đựng đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!” Ai nói câu này?

a. Đa-vít b. Gióp c. Ê-sai d. Giê-rê-mi

Đáp án: câu b

 

Câu 48: Chúa trách dân sự ăn cắp của Chúa trong những phần gì? (Ma-la-chi 3:8)

a. Phần mười b. Các của dâng

c. Cả hai rất nhiều đúng d. Cả hai số đông sai

Đáp án: câu c

 

Câu 49: Ai nói câu này: “Kính lạy Vua dân Giu-đa”?

a. Quân lính b. Dân vị Thái c. Thầy tế lễ d. Phi-lát

Đáp án: câu a

 

Câu 50: “Ê-lô-i Ê-lô-i lam-ma-sa-bách-ta-ni” tức thị gì?

Đáp án: “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa quăng quật tôi.” (Mác 15:34).

Câu 51: Đức Chúa Jêsus sống tại thế gian khoảng bao nhiêu năm?

30 năm b. 33 năm c. 40 năm d. 42 năm

Đáp án: câu b

Câu 52: tởm Thánh Cựu Ước gồm bao nhiêu sách?

31 sách b. 33 sách c. 37 sách d. 39 sách

Đáp án: câu d

 

Câu 53: sau thời điểm phục sinh (sống lại), Chúa Jêsus sẽ ở bên trên đất từng nào ngày trước khi thăng thiên?

30 ngày b. 40 ngày c. 50 ngày d. 70 ngày

Đáp án: câu b

Câu 54: Ai là bạn viết các sách trong gớm Thánh nhất?

Môi-se b. Đa-vít c. Phi-e-rơ d. Phao-lô

Đáp án: câu d

 

Câu 55: Chúa Jêsus làm cho nghề gì lúc sống cùng phụ huynh tại làng Na-xa-rét?

Đánh cá b. Thu thuế c. Thợ mộc d. Thợ xây

Đáp án: câu c

 

Câu 56: Sách lâu năm nhất (nhiều đoạn nhất) trong gớm Thánh là sách nào?

a. Sáng sủa Thế ký kết b. Thi-thiên c. Ê-sai d. Lu-ca

Đáp án: câu b

 

Câu 57: Đoạn tởm Thánh ngắn độc nhất vô nhị trong cả khiếp Thánh là gì?

 Thi-thiên 1 b. Thi-thiên 117

c. Thi-thiên 123 d. Thi-thiên 133

Đáp án: câu b

 

Câu 58:Câu ghê Thánh ngắn độc nhất trong cả tởm Thánh giờ đồng hồ Việt là gì?

Lê-vi-ký 11:15 b. Phục Truyền 14:13

c. Giăng 1:1 d. Giăng 11:15

Đáp án: câu a

 

Câu 59: ai đó đã từng đi dạo với Chúa Jêsus trên mặt biển?

Phi-e-rơ b. Giăng c. Gia-cơ d. Phao-lô

Đáp án: câu a

 

Câu 60: Trọn cỗ Kinh Thánh có bao nhiêu sách?

60 sách b. 66 sách c. 70 sách d. 72 sách

Đáp án: câu b

 

Câu 61: lúc hoá hình trên núi, Chúa Jêsus đã thì thầm với ai?

Môi-se với Giô-suê b. Môi-se với Đa-vít

c. Môi-se và Ê-li d. Môi-se với Ê-sai

Đáp án: câu c

 

Câu 62: fan sống thọ tuyệt nhất trong gớm Thánh (969 tuổi) thương hiệu là gì?

A-đam b. Áp-ra-ham c. Mê-tu-sê-la d. Môi-se

Đáp án: câu c

 

Câu 63: Đức Chúa Trời dựng nên loài người vào trong ngày thứ mấy trong Tuần lễ sáng tạo?

Ngày đồ vật 4 b. Ngày trang bị 5 c. Ngày sản phẩm 6 d. Ngày sản phẩm công nghệ 7

Đáp án: câu c

Câu 64: Tiên tri như thế nào trẻ tuổi và khóc mang lại dân sự của Chúa những nhất?

Môi-se b. Ê-sai c. Giê-rê-mi d. Sa-mu-ên

Đáp án: câu c

 

Câu 65: Sách như thế nào chép về việc làm truyền giáo với sự cách tân và phát triển của Hội Thánh đầu tiên (sơ khai)?

Ma-thi-ơ b. Công Vụ những Sứ Đồ c. Rô-ma d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

Câu 66:Sách thứ nhất trong khiếp thánh cho thấy thêm những mẩu chuyện nào?

Sự sáng sủa tạo, hôn nhân đầu tiên, tàu Nô-êTháp Ba-bên, Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp
Giô-sép t
ại Ê-díp-tôTất cả các câu trên

Đáp án: câu d

Câu 67:Vị vua trước tiên của dân Y-sơ-ra-ên tên là gì?

Đa-vít b. Sau-lơ c. Sa-lô-môn d. Hê-rốt

Đáp án: câu b

 

Câu 68:Hội thánh trước tiên được thành lập tại đâu?

Rô-ma d. Ga-li-lê c. Bết-lê-hem d. Giê-ru-sa-lem

Đáp án: câu d

 

Câu 69: các sách văn thơ trong gớm thánh tất cả có?

Thi-thiên, Châm Ngôn b. Nhã Ca, Truyền Đạo

c. Gióp, Châm Ngôn d. A, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 70: Sứ thiết bị Giăng vẫn viết các sách nào trong gớm thánh?

Phúc âm Giăng, Công vụ những Sứ Đồ, 3 Thư tín GiăngPhúc âm Giăng, 3 Thư tín Giăng, Khải Huyền3 Thư tín Giăng, Công vụ những Sứ Đồ, Khải Huyền,Phúc âm Giăng, Công vụ những Sứ Đồ, Khải Huyền

Đáp án: câu b

Câu 71: Ai là người thứ nhất đã rao giảng Tin Lành mang đến dân ngoại?

Phao-lô b. Gia-cơ c. Phi-e-rơ d. Phi-líp

Đáp án: câu c

 

Câu 72: Trong chuyên dụng cho của Chúa Giê-xu bao gồm mấy lần Chúa hóa bánh mang đến đoàn dân ăn?

1 lần b. Gấp đôi c. 3 lần d. 4 lần

Đáp án: câu b

Câu 73: Chúa Giê-xu sẽ thăng thiên sinh sống núi nào?

Núi Ô-li-ve b. Núi Si-nai c. Núi Hô-rếp d. Núi Si-ôn

Đáp án: câu a

 

Câu 74: Ai là vợ của Áp-ra-ham?

Ma-riÊ-vaSa-ra
Rê-bê-ca

Đáp án: câu c

 

Câu 75: Trong tởm Thánh, ai được kể như thể tổ phụ của đức tin?

Áp-ra-hamGiô-sép
Môi-se
Đa-vít

Đáp án: câu a

 

Câu 76: tên vị vua sau cùng của nước Giu-đa (miền Nam) trong thời Cựu Ước là gì?

Ô-sêGiê-hô-gia-kim
Giê-hô-gia-kin
Sê-đê-kia

Đáp án: câu d

Câu 77: trước lúc được Chúa lựa chọn lên làm cho vua thì Đa-vít là:

Thợ mộcNgười lính
Người chăn chiên
Quan tướng mạo của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp án: câu c

Câu 78: Đa-vít lựa chọn ai là tín đồ kế vị ông?

Áp-sa-lômSa-lô-môn
A-đô-ni-gia
Rô-bô-am

Đáp án: câu b

 

Câu 79: Vị tiên tri nào được Chúa tiếp rước trực tiếp lên trời

Sa-mu-ênÊ-liÊ-saiGiê-rê-mi

Đáp án: câu b

Câu 80: Sứ vật dụng Giăng viết sách Khải Huyền khi ông vẫn ở đâu?

Đang hầu vấn đề Chúa sinh sống vùng tè A-siĐang hầu bài toán Chúa nghỉ ngơi Giê-ru-sa-lem
Đang làm việc trong tù tại Rô-ma
Đang bị đày
ngơi nghỉ ngoài hòn đảo Bát-mô

Đáp án: câu d

 

Câu 81: nhị sách Phúc Âm nào khắc ghi sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh?

Ma-thi-ơ và MácMa-thi-ơ và Lu-ca
Mác và Giăng
Lu-ca và Giăng

Đáp án: câu b

Câu 82: Sự kiện nào mà cả 4 sách Phúc Âm đều có ghi lại?

Chúa hóa bánh mang lại năm ngàn người ănGiăng Báp-tít làm hội chứng và rao giảng về Chúa Giê-xu
Chúa Giê-xu với môn vật dụng dự lễ tiệc thánh
Cả 3 câu trên

Đáp án: câu d

 

Câu 83: Ai là người đầu tiên đã chạm chán Chúa sau thời điểm Ngài sống lại?

Ma-ri (mẹ Chúa)Ma-ri Ma-đơ-lenGiăng
Phi-e-rơ

Đáp án: câu b

 

Câu 84: Ngay sau thời điểm Đức Thánh Linh giáng lâm, Phi-e-rơ đứng ra rao giảng Tin lành tất cả bao nhiêu người tin Chúa?

Khoảng 1,000 fan tin ChúaKhoảng 3,000 fan tin Chúa
Khoảng 5,000 người tin Chúa
Khoảng 10,000 người tin Chúa

Đáp án: câu b

 

Câu 85: trước lúc được Chúa dùng là 1 nhà truyền giáo vĩ đại, Phao-lô là:

Người bắt bớ hội thánh Chúab. Người nóng sắng trong hội thánh ChúaNgười chỉ huy trong hội thánh ChúaMột trong 12 sứ vật dụng của Chúa Giê-xu

Đáp án: câu a

Câu 86: Phao-lô đã gồm mấy chuyến truyền giáo mang lại dân ngoại?

a. 1 chuyến b. 2 chuyến

c. 3 chuyến d. 4 chuyến

Đáp án: câu c

 

Câu 87: fan tử đạo (chết bởi danh Chúa) thứ nhất sau lúc Chúa Giê-xu thăng thiên là ai?

Gia-cơ b. Phi-e-rơ c. Ê-tiên d. Giăng

Đáp án: câu c

 

Câu 88: Sách như thế nào trong Tân Ước nhấn mạnh vấn đề chủ đề “Đức tin cùng thực hành”

Gia-cơ b. I Phi-e-rơ

c. I Cô-rinh-tô d. I Giăng

Đáp án: câu a

 

Câu 89: Đức Chúa Trời giải cứu dân Do-thái ra khỏi ách bầy tớ ở Ai-cập từ thời điểm cách đó khoảng bao lâu?

Khoảng 3050 nămKhoảng 3150 nămKhoảng 3450 nămKhoảng 4050 năm

Đáp án: câu b

 

Câu 90: Ai là tín đồ đã viết thơ Rô-ma?

Giăng b. Phao-lô c. Phi-e-rơ d. Gia-cơ

Đáp án: câu b

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 91: Ghi ra thương hiệu 12 vị sứ vật dụng của Chúa Jêsus?

1. Phi-e-rơ, 2. Anh-rê , 3. Gia-cơ(anh của Giăng), 4.Giăng5. Phi-líp, 6. Ba-tê-lê-my; 7.Thô-ma, 8. Ma-thi-ơ

9. Gia-cơ (con của A-phê), 10.Tha-đê;11. Si-môn, 12. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

 

Câu 92 : Xin ghi ra ít nhất 3 thương hiệu trong 12 đưa ra phái của dân Y-sơ-ra-ên

Đáp: Giu-đa, Bên-gia-min, Lê-vi, Ru-bên, Gát, A-se, Si-mê-ôn…

Câu 93: Năm sách trước tiên của gớm Thánh tổng số là từng nào đoạn?

Đáp: 187 đoạn (Sáng ráng ký, Xuất ê díp đánh ký, Lê vi ký, dân sinh ký, Phục truyền nguyên tắc kệ ký)

Câu 94: Xin nhắc ra 4 thư tín Phao-lô gởi cho cá nhân (thư tín mục vụ)

Đáp:1. I, II Ti-mô-thê (gửi mang lại Ti-mô-thê)2. Tít (Gửi đến Tít).

3. Phi-lê-môn (Gửi mang lại Phi-lê-môn).4. II Giăng (Gửi mang lại một tín đồ tín hữu phái nữ và những con của bà).5. III Giăng (Gửi đến trưởng lão Gai-út).

Câu 95: Theo sự phân các loại của khiếp Thánh giờ Việt thì kinh Thánh Cựu Ước chia ra làm mấy thể loại?
Xin nhắc ra.

Đáp: 4 thể loại:

1. Ngũ ghê Môi-se. 2. Những sách định kỳ sữ. 3. Những sách Văn thơ. 4. Các sách Tiên tri.

Câu 96: trong sách Hê-bơ-rơ đang khen ngợi đức tin của một người nữ, tín đồ đó là ai?

Đáp:Sa-ra với Ra-háp

 

Câu 97: trong Cựu Ước, sách Tiên Tri nào gồm số đoạn những nhất?

Đáp: Ê-sai (66 sách)

Câu 98: Ghi ra 1 câu gớm Thánh nói về việc gìn giữ, bảo đảm an toàn của Chúa trên đời sống mình.

Đáp:

1. Thi-thiên 91:11 “Vì Ngài sẽ ban lịnh mang đến thiên sứ Ngài, Bảo giữ lại ngươi trong số đường lối ngươi.”

2. Thi-thiên 121:7 “Đức Giê-hô-va sẽ giữ giàng ngươi khỏi các tai họa. Ngài sẽ bảo quản linh hồn ngươi.”

Câu 99: bao gồm bao nhiêu sách và bao nhiêu đoạn vào cả kinh Thánh?

Đáp: 66 sách. 1189 đoạn.

(Cựu ước gồm 39 sách, 929 đoạn. Tân ước có 27 sách, 260 đoạn.)

Câu 100: Ghi ra câu trước tiên và câu sau cuối của tởm Thánh

Đáp:– sáng sủa 1:1 “Ban đầu Đức Chúa Trời hình thành trời đất.”

– Khải huyền 22:21: “Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với đa số người.”

III. LỊCH SỬ HỘI THÁNH (35 câu)

 

A. CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

Câu 1: Hội nào lần thứ nhất đã đặt chân vào truyền giảng Tin Lành sinh hoạt Việt Nam?

Hội tuyên giáo Phúc Âm Liên HiệpHội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp
Hội Thánh Trưởng Lão
Hội Thánh Báp-tít

Đáp án: câu a

 

Câu 2: các đại lý truyền giáo thứ nhất ở vn được để tại đâu?

Hà NộiHuếĐà Nẵng
Sài gòn

Đáp án: câu c

 

Câu 3: Trường khiếp Thánh đầu tiên ở vn được ra đời vào năm nào?

1911 b. 1918 c. 1921 d. 1926

Đáp án: câu c

 

Câu 4: bản dịch toàn bộ Kinh Thánh tiếng Việt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam thứ nhất được xuất bản vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu b

Câu 5: Hội Đồng Tổng Liên thứ nhất của Hội Thánh Tin Lành vn đã ra mắt vào năm nào?

1921 b. 1926 c. 1927 d. 1928

Đáp án: câu c

 

Câu 6: vào Hội đồng Tổng Liên Hội thứ nhất của Hội Thánh Tin Lành việt nam đã bầu chọn ai là Hội Trưởng?

Mục sư Hoàng Trọng ThừaMục sư Lê Văn Long
Mục sư Dương Nhữ Tiếp
Mục sư Lê Văn Thái

Đáp án: câu a

 

Câu 7: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã biết thành chia cắt thành làm 2 (Tổng Hội khu vực miền bắc và Tổng Hội Miền Nam) vào thời điểm năm nào?

1945 b. 1954 c. 1975 d. 2001

Đáp án: câu b

Câu 8: trong Hội đồng Tổng Liên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền bắc Nhiệm kỳ 2004-2008 bầu chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Phùng quang quẻ HuyếnMục sư Âu quang đãng Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu a

 

Câu 9: Hội Trưởng bây giờ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam khu vực miền bắc là

Mục Sư Phùng quang đãng HuyếnMục sư Âu quang quẻ Vinh
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc
Mục sư Nguyễn Gia Huấn

Đáp án: câu c

 

Câu 10: từ năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, Hội Đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền nam bộ được diễn ra trước tiên vào năm nào?

2000 b. 2001 c. 2002 d. 2004

Đáp án: câu b

 

Câu 11: trong Hội đồng Tổng Liên Hội, Hội Thánh Tin Lành việt nam miền Nam đầu tiên (kể từ năm 1975) đã thai chọn ai là Hội Trưởng?

Mục Sư Ông Văn HuyênMục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu b

 

Câu 12: Hội Trưởng hiện tại của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền nam bộ là ai?

Mục Sư Ông Văn HuyênMục sư Phạm Xuân Thiều
Mục sư Dương Thạnh
Mục sư Thái Phước Trường

Đáp án: câu d

 

Câu 13: Theo lịch sử vẻ vang Giáo Hội Cơ Đốc, Giáo Hội Tin Lành Cải Chánh khởi thủy từ:

Giáo Hội thiên chúa giáo La MãGiáo Hội Tin Lành chủ yếu Thống
Giáo Hội Hy Lạpa, b, c đúng

Đáp án: câu a

Câu 14: Martin Luther là ai?

Là một linh mục vào giáo hội đạo gia tô La MãLà người sáng lập ra Giáo Hội Tin Lành Lutheran
Là người đưa ra 95 luận đề cản lại giáo hội đạo gia tô La Mãa, b, c đúng

Đáp án: câu d

Câu 15: lý do chủ yếu hèn dẫn mang lại công cuộc cải chánh Tin Lành khỏi thiên chúa giáo La-mã trong vắt kỷ thiết bị 16?

Việc lạm dụng giữa giáo quyền và chủ yếu quyềnGiáo hoàng dứt phép thông công Martin Luther
Một phần tín lý về sự cứu rỗi không đặt lên nền tảng tởm Thánha, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 16: vào thời kỳ Hội Thánh thứ nhất (65-305 S.C) lý do Đế Quốc La Mã bách hại Cơ Đốc giáo?

Vì hoàng đế La Mã muốn tất cả dân bọn chúng đều đề xuất theo Đa Thần giáoVì Cơ Đốc giáo trở nên tân tiến quá nhanh
Vì Cơ Đốc nhân không thâm nhập vào bài toán cúng thờ với xây mang đến miếu Thần khía cạnh Trời của La Mã giáoa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 17: nhà vua La Mã nào đã từ vứt Đa Thần giáo để quay lại với Cơ Đốc giáo?

Hoàng đế Nê-rôHoàng đế Diocletian
Hoàng đế Constantined.
Hoàng đế Theodosius

Đáp án: câu c

 

Câu 18: tại sao Hồi giáo muốn tiêu diệt Cơ Đốc giáo?

Vì Hồi giáo nhận định rằng Cơ Đốc giáo thờ phượng Đa thần (Đức Chúa Trời tía ngôi)Vì Cơ Đốc giáo không thờ phượng thần A-la của mình (Độc thần)Vì Hồi giáo muốn chinh phục cả thế giới theo tín ngưỡng của họd. a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 19: có bao nhiêu cuộc Thập trường đoản cú Chinh của Cơ Đốc giáo ngăn chặn lại Hồi giáo từ vào cuối thế kỷ thứ 11 đến vào cuối thế kỷ thứ 13?

a. 5 cuộc b. 6 cuộc c. 7 cuộc d. 8 cuộc

Đáp án: câu c

 

Nghị định 12/2005/NĐ-CPNghị định 22/2005/NĐ-CPNghị định 32/2005/NĐ-CPNghị định 42/2005/NĐ-CP

Đáp án: câu b

 

Câu 21: Giáo phái chứng nhân Giê-hô-va hầu hết có (những) tín lý sai lầm nào khác với lòng tin Cơ Đốc thuần túy?

Chúa Giê-xu chỉ là một trong những vị thần và là 1 trong những thọ tạo nên của Đức Chúa TrờiKhông tin tất cả giáo lý ba Ngôi Đức Chúa Trời
Chúa Giê-xu sẽ tái lâm và hiên tại con người đang sinh sống trong quá trình 1.000 năm bình an.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 22: Giáo phái Mormon có những tín lý sai lầm nào không giống với tinh thần Cơ Đốc thuần túy?

Tin ghê Thánh không đủ mà buộc phải tin vào sách Mormon thì mới được cứu vãn rỗi.Đức Chúa Giê-xu vốn là bé người, sau biến đổi một vị thầnCho phép tín hữu Mormon theo cơ chế đa thêa, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

Câu 23: Giáo phái Hội Thánh Đức Chúa Trời mẹ có phần đông tín lý sai lạc nào khác với tinh thần Cơ Đốc thuần túy?

Đức Chúa Trời sở hữu hình hình ảnh như bạn mẹGiáo công ty Ahn-sang-hong trường đoản cú xưng bản thân là Đức Thánh Linh trong thời đại hiện tại tại.Ngày Lễ vượt Qua là giao mong mới cần phải giữ lại lễ này mới hoàn toàn có thể được cứu vớt rỗi.a, b, c đúng

Đáp án: câu d

 

 

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 24: cho tới nay, đạo Tin lành truyền đến việt nam được khoảng bao nhiêu năm?
Đáp
: vào khoảng thời gian 1911, tính đến hiện nay đã được 102 năm.

 

Câu 25: hiện nay nay, Cơ-đốc giáo (đạo Chúa) gồm gồm 3 nhánh đó là gì?

Đáp: Tin lành, đạo gia tô La-mã và thiết yếu thống giáo

 

Câu 26: thương hiệu của vị giáo sĩ gồm công thông dịch trọn bộ Kinh Thánh tiếng Việt trước tiên là gì?

Đáp: các giáo sĩ William Cadman, Grace Cadman, và O.J. Olsen, (với sự cộng tác trong phòng văn Phan Khôi)

 

Câu 27: phong trào Cải Chánh Giáo Hội và hình thành đạo Tin Lành đã xảy ra cách nay khoảng chừng bao nhiêu năm?

Đáp: 496 năm; 458 năm.

Vậy, phong trài Cải chánh xảy ra cách đây khoảng 496 năm, cùng giáo hội Tin lành được công nhận từ thời điểm cách đó 458 năm.

Câu 28: tại Việt Nam, thức giấc nào bao gồm số fan theo đạo Tin Lành đông nhất trong cả nước?

Đáp: Đăk lăk

Câu 29: Xin cho biết thêm tên tín đồ sáng lập ra Hội truyền đạo Phước Âm hòa hợp (viết tắt là CMA)?

Đáp: A.B Simpson (Abert Benjamin Simpson).

Câu 30: hiệp hội cộng đồng Thông Công Cơ Đốc VCFK chính thức mang tên gọi (danh xưng) này từ thời điểm năm nào??

Đáp: Năm 2007

Câu 31: Đạo Tin lành được truyền đến Hàn Quốc đến thời điểm này được khoảng bao nhiêu năm?

Đáp: 128 năm.

Năm 1885, Giáo sĩ H.G. Underwood với H.G. Appenzeller thừa nhận truyền đạo Tin Lành mang lại Hàn quốc.

 

Câu 32: Theo thống kê tương đối năm 2011 của Ban Tôn Giáo chính phủ, hiện giờ có khoảng chừng bao nhiêu tín đồ gia dụng Tin Lành trên Việt Nam?

Đáp: 1 triệu người

Câu 33: Theo những thống kê của VCFK, bên trên toàn Hàn Quốc, có tầm khoảng bao nhiêu Hội Thánh tín đồ Việt?

Đáp: 26 HT

Câu 34: cho biết tên Hội thánh nước ta tại hàn quốc được thành lập trước tiên còn tồn tại đến ngày nay?

Đáp: Hội thánh Sae-mu-nan

Câu 35: Xin cho biết thêm số lượng tín hữu vn ở HQ hiện tại là bao nhiêu?

Đáp án: khoảng tầm 1.000 fan (dưới 1% tổng số người Việt)

IV. CÂU HỎI TỔNG HỢP

(10 câu)

 

Câu 1: đến biết xuất phát và ý nghĩa sâu sắc của đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp:Nguồn gốc

Tết Nguyên Đán của nước ta (hay có cách gọi khác là Tết Cả, tết Ta, đầu năm Âm lịch, Tết nước ta hay chỉ đơn giản Tết) là cơ hội lễ quan trọng đặc biệt nhất của Việt Nam, theo tác động văn hóa của đầu năm mới Âm lịch Trung Hoa.

Chữ “tiết” chỉ thời tiết, “Nguyên” tức là bắt đầu, chữ “Đán” tức là buổi ban mai, Vậy ‘tết nguyên đán’ có nghĩa là thời gian trước tiên của 1 năm mới.

Ý nghĩa:

Người Việt ăn mừng TẾT với niềm tin thiêng liêng TẾT là ngày đoàn tụ, là ngày làm cho mới, là ngày tạ ơn với là ngày của hy vọng.

Câu 2: tại sao bánh chưng với bánh tét là loại ẩm thực đặc thù trong ngày đầu năm mới Nguyên Đán?

Đáp: Bánh chưng hình vuông tượng trưng đến đất, bánh tét tròn dài, tượng trưng mang lại trời. Làm bởi gạo nếp, là lương thực thiết yếu nuôi sống người dân miền sông nước. Bên trong có nhân là thịt, đậu,…Bánh chưng, tét kể đến trời đất bao phủ vạn vật bên trong nó. Fan dân nước ta làm bánh chưng, tét trong thời gian ngày tết để ăn uống trong gia đình, đãi tiệc bạn bè trong ngày hội ngộ, và làm cho quà khuyến mãi cho nhau. Người thiếu tín nhiệm Chúa thì dưng cúng người quá cố, mà người ta tin rằng để bộc bạch tấm lòng biết ơn đối với tổ tiên.

Câu 3: Tín hữu cơ Đốc việt nam có nên giữ truyền thống ngày đầu năm mới Nguyên Đán không?

Đáp: Cần, vị là fan Việt, họ cần giữ truyền thống cuội nguồn dân tộc mình, miễn là truyền thống đó không đi ngược với kinh thánh.

Câu 4: Tín cơ học Đốc nước ta thường có những sinh hoạt gì trong số những ngày tết Nguyên Đán?

Đáp:– bái phượng Chúa tiếng giao thừa.

– Đoàn tụ gia đình, gặp gỡ mặt fan thân.

– Đi thăm bạn thân, tín hữu vào Hội thánh, và các bạn bè; có tác dụng chứng cho những người thân không tin Chúa.

Câu 5: Tín hữu cơ Đốc vn nên tránh phần đông sinh hoạt truyền thống nào ko thích phù hợp với văn hóa Cơ Đốc một trong những ngày đầu năm Nguyên Đán?

Đáp:– cúng cúng bạn quá cố

– Đi chùa hái lộc.

– xem bói, đốt quà mã, xin ấn tại các đền…

– Nhậu nhẹt, đánh bạc.

Câu 6: Xin cho thấy thêm kỳ Trại này có khoảng bao nhiêu người nước ta tham dự?

Khoảng 120 người (chưa biết rõ).

Câu 7: Xin cho biết kỳ Trại này còn có bao nhiêu hội thánh tham dự?

– chưa biết

Câu 8: Xin dịch nhiều từ chủ đề của kỳ Trại đầu năm năm nay

Đáp: MÙA XUÂN vào TÔI – 안의

 

Câu 9: Kì Trại Tết năm nay là kì sản phẩm mấy?

Đáp: Kỳ đồ vật 9. Lầu đầu vào khoảng thời gian 2005

Câu 10: trong vòng 20 giây, xin viết tên (càng những càng tốt) các Mục sư, Thầy cô truyền đạo có mặt trong kỳ trại tết này?

7. Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhỏ rắn nắm nào vày tội dụ dỗ ông A-đam với bà E-và ăn quả cấm?

a phải bò bởi bụng, phải ăn bụi đất hầu như ngày vào đời

b bị đuổi ra khỏi vườn

c bị đập nát đầu

 a / St 3,14

8. Người nữ trước tiên được Thiên Chúa tạo thành dựng tên là gì?

a Đê-li-la

b Rê-bê-ca

c E-và

d Đề-bô-ra

 c / St 3,20

9. Ai may xống áo cho ông A-đam và bà E-và?

a Thiên Chúa

b bà E-và

c ông A-đam

 a / St 3,21

10. Theo sách sáng thế, “Người trục xuất nhỏ người, và ở phía đông vườn cửa Ê-đen, tín đồ đặt các thần hộ giá chỉ với lưỡi gươm …………, để canh giữ đường cho cây trường sinh”.

a nhan sắc nhọn

b sáng sủa lóe

c nhiều năm 9 tấc

 b / St 3,24

11. Thiên Chúa vẫn trừng phạt ông A-đam cùng bà E-và sinh sống đâu sau khi Người trục xuất chúng ta khỏi sân vườn Ê-đen?

a phía bắc vườn cửa Ê-đen

b phía đông vườn Ê-đen

c phía tây vườn Ê-đen

d phía nam giới vườn Ê-đen

 b / St 3,24

12. A-ben là anh của Ca-in.

a đúng

b sai

 b / St 4,1-2

13. Theo Thánh Kinh, vụ thịt người xẩy ra lần thứ nhất là vụ nào?

a Đa-vít thịt U-ri-a

b Áp-sa-lôm giết mổ Am-môn

c Ca-in giết A-ben

d Mô-sê thịt một người Ai-cập

 c / St 4,8

14. “Con là tín đồ giữ em bé hay sao ?”. Ca-in đã vấn đáp với Chúa.

a đúng

b sai

 a / St 4,9

15. Ca-in đã chỗ nào sau cái chết của A-ben?

a trên xứ Nốt

b trên xứ Ca-na-an

c tại Ê-đom

d

 a / St 4,16

16. Bé cháu ông Nô-ê vừa xây tháp Ba-ben dứt thì cơn Hồng thủy ập đến.

a đúng

b sai

 b / St 6 – 11

 17. Lúc cơn Hồng thủy đến, vào tàu ông Nô-ê gồm bao nhiêu người?

a 5

b 8

c 7

d 9

 b / St 7,13

18. Làm sao ông Nô-ê biết là nước đã rút xung quanh đất?

a nhỏ quạ bay đi và không trở về

b con kê trong tàu gáy dồn dập

c nhỏ bồ câu mà lại ông thả ra mang đến một nhành là ô-liu tươi

 c / St 8,11

19. Theo sách sáng sủa thế, ai là người đầu tiên trồng nho?

a ông Nô-ê

b ông A-ben

c ông Kham

d ông Ca-na-an

 a / St 9,20

20. Theo sách sáng sủa thế, ai là người hero đầu tiên cùng bề mặt đất?

a ông Nim-rốt

b ông Cút

c ông Ít-ma-en

 a / St 10,8

21. Ông Áp-ra-ham ra đi, như Đức Chúa sẽ phán cùng với ông. Ông Áp-ra-ham được ………… tuổi khi ông tách Kha-ran.

a 40

b 55

c 70

d 75

 d / St 12,4

22. Về sự ra đời của họ, I-xa-ác cùng Sa-mu-en sắc nét chung nào?

a họ phần đông là con út

b vừa hình thành đã biết nói cười

c họ sinh ra vày sự can thiệp của Thiên Chúa

 c / St 16,1 ; 17,19 ; 21, 1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-20

23. Trong danh sách dưới đây, ai được sinh ra bởi ông Áp-ra-ham cùng bà Xa-ra?

a Ít-ra-en

b Ít-ma-en

c I-xa-ác

 c / St 17,19 ; 21,2-3

24. Thiên Chúa đã ký kết kết Giao mong với ông Áp-ram và thay tên ông thành Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 17,5

25. Tên tuổi “Áp-ra-ham” có nghĩa là gì?

a nhỏ loài người

b con trai của ông A-đam

c cha của vô số dân tộc

d phụ vương của tất của rất nhiều người sống

 c / St 17,5

26. Bà Xa-ra là em gái, nhỏ cùng phụ vương khác mẹ, với là bà xã của ông Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 20,12

27. Ông như thế nào mơ thấy Thiên Chúa bảo hãy trả bà Xa-ra về đến ông Áp-ra-ham?

a vua A-bi-mê-léc

b vua Pha-ra-ô

c vua Ky-rô

 a / St 20,2-3

28. Ông Áp-ra-ham đã minh chứng sự tín thác của bản thân vào Thiên Chúa bằng chính việc ông sẵn sàng hiến tế đứa con trai.

a đúng

b sai

 a / St 22,12

29. Sau cuối ông Áp-ra-ham đang dâng mang lại Thiên Chúa thứ gì có tác dụng lễ toàn thiêu?

a I-xa-ác, con trai ông

b nhỏ cừu con

c bé cừu đực

 c / St 22,13

30. Ê-xau cùng Gia-cóp là hai bằng hữu cùng phụ vương khác mẹ.

a đúng

b sai

 b / St 25,25-26

31. Vào hai người con sinh đôi, bà Rê-béc-ca thương Gia-cóp hơn, trong những lúc ông I-xa-ác lại ưng ý Ê-xau, vày …………

a ông nạp năng lượng thịt săn của cậu

b đó là miêu duệ ông

c tay cậu có rất nhiều lông xứng bậc phái mạnh nhi

d cậu tài năng bắn cung tên

 a / St 25,28

32. Ê-xau dường như không đem lòng ân oán thù Gia-cóp khi ông này chiếm mất lời chúc lành của thân phụ dành cho mình.

a đúng

b sai

 b / St 27,41

33. Ông Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang bắc từ đất lên trời.

a đúng

b sai

 a / St 28,10-12

34. Ông Gia-cóp sẽ cưới bà như thế nào trước bà Ra-khen?

a Lê-a

b Đi-na

c Xa-ra

 a / St 29,23

35. Ông Gia-cóp đã trở nên thương ở đâu đang khi đồ lộn?

a bị thương sống đầu

b bị cá biệt xương hông

c bị gãy cổ

 b / St 32,26

36. Ông Gia-cóp đã tìm biện pháp làm hòa cùng với ai khi ông trở về quê nhà sau hai mươi năm xa cách?

a ông La-ban

b bà Ra-khen

c ông Ê-xau

 c / St 32,4

37. Các đàn ông ông Gia-cóp đã làm gì để trả thù việc hãm hiếp em gái của họ?

a họ đã tàn gần kề tất cả bầy ông và cướp phá thành

b chúng ta rời quăng quật vùng đất cùng không khi nào trở lại

c họ không đủ can đảm trả thù

 a / St 34,25-29

38. Ông Giu-se mơ thấy phương diện trời, phương diện trăng và những ngôi sao, tất cả đều vâng phục ông.

a đúng

b sai

 a / St 37,5-9

39.Ông Giu-se mơ thấy những nhỏ bò và mọi gié lúa.

a đúng

b sai

 b / St 41,17-20

40. Đầu tiên, ông Giu-se có yêu cầu gì khi cho bạn bè của ông quay trở lại quê hương?

a cho cha của bọn họ đến giới thiệu ông Giu-se

b có đứa em út đến đến ông Giu-se

c thanh toán món nợ trước kia

 b / St 42,2

41. Chén bạc đãi của ông Giu-se được search thấy vào bao của ai khi anh em ông đang trên đường trở về với phụ thân là ông Gia-cóp?

a Giu-đa

b Ben-gia-min

c Rưu-ven

 b / St 44,2

42. Ông Giu-se đã lý giải số mệnh của chính bản thân mình trước bạn bè ông như vậy nào?

a Thiên Chúa vẫn sai ông Giu-se đi trước với mục tiêu là để cứu toàn cục gia đình ông.

b ông Giu-se đã quan hệ biện pháp tuyệt vời

c vua Pha-ra-ô đã nhận ra kỹ năng lãnh đạo của ông Giu-se.

d một sự như ý bất ngờ.

 a / St 45,7

43. Chiếc dõi ông Gia-cóp trở nên trẻ trung và tràn đầy năng lượng và đông đúc mặt Ai-cập.

a đúng

b sai

 a / Xh 1,7

44. Vua Pha-ra-ô đang ra lệnh tàn bạo nào cho các bà đỡ của Ai-cập?

a phải chăm lo mọi trẻ con sơ sinh kỹ càng

b đề xuất làm hại đầy đủ trẻ sơ sinh

c yêu cầu giết toàn bộ mọi trẻ phái mạnh Híp-ri vừa mới sinh

 c / Xh 1,16

45. Vua Pha-ra-ô chỉ định giết không còn mọi phụ nữ Híp-ri mới sinh ra.

a đúng

b sai

 b / Xh 1,22

 46. Ông Mô-sê thuộc mẫu họ nào?

a Lê-vi

b Giu-đa

c Ben-gia-min

d Rưu-ven

 a / Xh 2,1-10

47. Khi bắt đầu sinh, ông Mô-sê đã có giấu kè sông suốt bố tháng.

a đúng

b sai

 b / Xh 2,2-3

48. Ai được trả tiền nuôi nấng ông Mô-sê?

a mẹ ông

b chị ông

c bạn hầu của công chúa nhỏ vua Pha-ra-ô

 a / Xh 2,8-9

49. Thiên Chúa đòi ông Mô-sê phải làm những gì trước lúc tới gần cái cây đang cháy?

a đánh răng

b đậy mặt lại

c quỳ gối

d cởi dép ra

 d / Xh 3,5

50. “Lạy Chúa, xin xá lỗi đến con, từ hồi nào mang lại giờ, trong cả từ dịp Chúa ban lời mang lại tôi tớ Người, con không phải là kẻ có tài ăn nói, vì bé cứng mồm cứng lưỡi.” ai đó đã nói?

a ông A-ha-ron

b ông Mô-sê

c ông Giu-se

d vua Đa-vít

 b / Xh 4,10

 51. Ai đã thay ông Mô-sê rỉ tai với vua Pha-ra-ô?

a ông A-ha-ron

b ông Giê-rô

c bà Xíp-pô-ra

 a / Xh 4,16

52. Theo sách Xuất hành, trận dịch chấy rận xảy ra trước trận dịch ếch nhái.

a đúng

b sai

 b / Xh 8,1-18

53. Theo sách Xuất hành, trận dịch châu chấu xảy ra trước sự việc kiện buổi tối tăm.

a đúng

b sai

 a / Xh 10,4-23

54. Tín hiệu nào đã tạo cho Thần Tru diệt “vượt qua” không tấn công phạt nhà đất của dân Ít-ra-en?

a máu bôi trên size cửa

b các đàn bà lấy khăn trùm đầu lại

c đầy đủ nhà bao gồm đốt nhang

 a / Xh 12,22

55. Đức Chúa gần cạnh hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập …

a lúc bình minh

b thời gian hoàng hôn

c thời gian nửa đêm

d ngay giữa trưa

 c / Xh 12,29

56. Khi Mô-sê giơ tay trên biển, nước biển khơi Đỏ trở đề xuất khô cạn vày một cơn gió đông thổi dạn dĩ suốt đêm.

a đúng

b sai

 a / Xh 14,21

 57. Thiên Chúa rẽ biển lớn cho ông Mô-sê cùng dân Ít-ra-en qua bằng cách làm ra một nhỏ cá thật lớn để nó uống khô nước biển.

a đúng

b sai

 b / Xh 14,21

58. Khi ở trong sa mạc, vào trong ngày ………… sản phẩm tuần, dân Ít-ra-en nhặt man-na nhiều gấp hai so với hồ hết ngày khác.

a vật dụng bảy

b thiết bị ba

c sản phẩm sáu

d sản phẩm nhất

 c / Xh 16,5

59. Ai đã đỡ tay ông Mô-sê khi ông Giô-suê giao chiến tại Rơ-phi-đim?

a ông A-ha-ron với ông Khua

b ông A-ha-ron cùng ông Ê-lê-a-da

c ông Giê-rô và ông A-ha-ron

d bà Mi-ri-am với ông Giê-rô

 a / Xh 17,12

60. Sau khoản thời gian ông Mô-sê sử dụng gậy đập vào tảng đá để đưa nước cho dân uống, ông sẽ đặt thương hiệu nơi đó là Ma-xa và Mơ-ri-va, nghĩa là …………

a hồng ân

b thử thách

c lạ lùng

 b / Xh 17,6

61. Ông Gít-rô là bốn tế Ma-đi-an cùng là ………… ông Mô-sê.

a nhạc phụ

b anh họ

c ông nội

d không tồn tại quan hệ gì

 a / Xh 18,1

 62. Từ khi rời Ai-cập, bắt buộc mất bao lâu con cái Ít-ra-en new tới sa mạc Xi-nai?

a bố tháng

b một năm

c sáu tháng

d tía năm

 a / Xh 19,1

63. Ông Mô-sê đã nhận được nơi Thiên Chúa vật gì ở trên núi Xi-nai?

a thùng bia giao ước

b mười điều răn

c số đông cuộn sách ở biển khơi Chết

 b / Xh 20,1-17

64. Điều răn thứ ba là gì?

a “Ngươi không được gia công chứng gian sợ hãi người”

b “Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày thánh”

c “Ngươi ko được thịt người”

d “Hãy cúng kính cha mẹ”

 b / Xh 20,8

65. Điều răn “ngươi không được ngoại tình” được đặt trước điều răn “ngươi ko được giết mổ người”.

a đúng

b sai

 b / Xh 20,13-14

66. Điều răn “ngươi ko được ngoại tình” được để trước điều răn “ngươi không được trộm cắp”.

a đúng

b sai

 a / Xh 20,14-15

67. Theo sách Xuất hành, “Ăn trộm cần bồi hay ; nếu không có gì bồi hoàn thì nó được tha”

a đúng

b sai

 b / Xh 22,2

68. Theo sách Xuất hành, “Ngươi không được hùa theo …… để gia công điều trái ; trong một vụ kiện, ngươi ko được ngả theo ……… mà lại làm chứng, khiến công lý bị không đúng lệch”

a kẻ mạnh

b số đông

c kẻ quyền thế

d kẻ phạm tội

 b / Xh 23,2

69.Vật liệu nào đã được dùng để triển khai Hòm Bia Giao Ước?

a gỗ keo

b mộc tùng

c mộc thích

 a / Xh 25,10

70. Vì sao dân Ít-ra-en đúc một con bê bằng vàng để thờ?

a bởi vì ông A-ha-ron nổi loạn

b bởi vì ông Mô-sê quá lờ đờ trễ

c cũng chính vì chán nản

d tất cả đều sai

 b / Xh 32,1

71. Ai đó đã đứng ra nề xin cố kỉnh cho dân chúng sau vụ thờ nhỏ bê bởi vàng?

a các thầy Lê-vi

b ông A-ha-ron

c ông Giô-suê

d ông Mô-sê

 d / Xh 32,11

72. Ông Mô-sê vẫn nói : “Ai cúng Đức Chúa thì theo tôi !”

a đúng

b sai

 a / Xh 32,26

 73. Thiên Chúa đã mang đến ông Mô-sê mười điều răn nhì lần.

a đúng

b sai

 a / Xh 34,1

74. Thời Mô-sê, người làm việc ngày Sa-bát bị vạc hình vạc nào?

a bị vứt tù một năm

b phải dùng đồ chay một tháng

c đề nghị chết

d bị trục xuất

 c / Xh 35,1-3

75. Ở Ai-cập, ông Giu-se bị ngược đãi như 1 tên nô lệ.

a đúng

b sai

 b / Xh 39,2

76. Vào Thánh Kinh, sách Lê-vi được để trước sách Xuất hành.

a đúng

b sai

 b /

77. Theo sách Lê-vi, ngoài con heo ra, những con vật nào cũng bị xem là ô uế?

a lạc đà

b ngân thử

c thỏ rừng

d toàn bộ những bé trên

 d / Lv 11,4-6

78. “Con heo, bởi nó tất cả chân chẻ làm cho hai móng, tuy thế không nhai lại : những ngươi nên coi nó là loại ô uế.” Đức Chúa phán với …………

a ông Mô-sê và ông A-ha-ron

b ông Giô-suê

c ông Nô-ê

 a / Lv 11,7

79. Theo sách Lê-vi, bất cứ ai tạo thương tích đến người ở kề bên thì người ấy có khả năng sẽ bị gây yêu mến tích lại như vậy.

a đúng

b sai

 a / Lv 24,17,22

80. Theo sách Dân số, điều gì xẩy ra cho phần đông thường dân khi họ mang đến gần nhà Tạm đựng áo quan Bia Giao Ước?

a bạn ấy có khả năng sẽ bị đuổi thoát khỏi trại trong vòng 40 ngày

b tín đồ ấy sẽ đề nghị chết

c bạn ấy sẽ ảnh hưởng ô uế

 b / Ds 1,51

81. Theo sách Dân số, lúc dân Ít-ra-en đóng góp trại, họ tự do cắm lều của mình ở bất kể nơi nào bọn họ muốn.

a đúng

b sai

 b / Ds 2,2

82. Theo sách Dân số, người con trai nào của ông A-ha-ron yêu cầu trông coi toàn cục Nhà
Tạm cùng phần đa vật trong số ấy : các vật thánh và các đồ phụ tùng?

a I-tha-ma

b E-la-da

c Na-đáp

 b / Ds 4,16

83. Ông Mô-sê cầu nguyện : “Lạy Đức Chúa, xin đứng dậy cho địch thù Ngài tán loạn, và đến kẻ ghét Ngài bắt buộc …… !”

a tiêu vong

b không thể huênh hoang trường đoản cú đắc

c nên hổ thẹn

d chạy trốn thánh nhan

 d / Ds 10,35

 84. Theo sách Dân số, điều gì sẽ xẩy ra nếu chỉ một mẫu kèn được thổi?

a toàn dân đang tập họp lại

b những kỳ mục sẽ tập họp lại

c các tư tế đang tập họp lại

 b / Ds 10,4

85. Theo sách Dân số, lúc bà Mi-ri-am với ông A-ha-ron phản bội đối ông Mô-sê vày ông cưới một đàn bà người Cút, bà Mi-ri-am tức tự khắc bị ………

a mù

b xuất tiết dữ dội

c cùi

 c / Ds 12,9-16

86. Theo sách Dân số, vâng lệnh Đức Chúa, ông Mô-sê không nên mỗi bỏ ra tộc một kỳ mục đi dò thám khu đất Ca-na-an.

a đúng

b sai

 a / Ds 13,2

87. Ông Mô-sê với ông A-ha-ron không thể dẫn con cái Ít-ra-en vào khu đất hứa.

a đúng

b sai

 a / Ds 20,12

88. Trong sa mạc, những người than trách ông Mô-sê bị bé gì cắm chết?

a chó sói

b muỗi

c rắn độc

d bọ cạp

 c / Ds 21,6

89. Ai đó đã thay chũm ông Mô-sê lãnh đạo dân chúng?

a ông Giô-suê

b ông Ê-lê-a-da

c ông Ghi-lê-át

d ông Ben-gia-min

 a / Ds 27,12-23

90. Theo sách Đệ nhị luật, tín đồ ta không được rạch mình với cạo tóc phía trên trán cơ mà để tang một fan chết.

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,1

91. Theo sách Đệ nhị luật, các loài sống bên dưới nước bị xem là ô uế là loài …………

a tất cả vây và có vảy

b không có vảy

c không có vây và không tồn tại vảy

? c / Đnl 14,9-10

92. Theo sách Đệ nhị luật, đông đảo loài chim làm sao bị coi là ô uế?

a đại bàng, ó biển, diều mướp, kền kền và hầu như thứ diều hâu

b đà điểu, cú, mòng biển, phần đông thứ người tình cắt, cú vọ, cú mèo với chim lợn

c nhân tình nông, ó, cốc, cò, diệc, chim đầu rìu, dơi và gần như thứ quạ

d toàn bộ những nhỏ trên

? d / Đnl 14,12-18

93. Theo sách Đệ nhị luật, “Mọi côn trùng có cánh, bằng hữu phải xem là loài ô uế, bạn bè không được ăn.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,19

94. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em ko được rước sữa ……… mẹ mà thổi nấu thịt ……… con.

Xem thêm: Creepypasta - Những Câu Chuyện Đáng Sợ

a bò

b lừa

c chiên

d dê

? d / Đnl 14,21

95. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được tế Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em, bò hay rán dê gồm tật hoặc tỳ dấu nào, vì đó là vấn đề ghê tởm đối với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 17,1

96. Theo sách Đệ nhị luật, “Từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ấy em, đang cho lộ diện một ngôn sứ như tôi sẽ giúp đỡ anh em, bằng hữu ………… vị ấy.”

a hãy trông chờ

b nguyện cầu cho

c hãy nghe

? c / Đnl 18,15

97. Theo sách Đệ nhị luật, “Khi đồng đội thấy bò hay chiên dê của người đồng đội mình đi lạc, thì đừng mặc kệ làm ngơ, tuy nhiên …………”

a được phép đem về làm của mình

b phải dẫn chúng về cho người anh em

c buộc phải báo cho vị bốn tế

? b / Đnl 22,1

98. Theo sách Đệ nhị luật, nếu khách hàng không vứt trái nho nào vào vật dụng đựng của bản thân thì các bạn được phép ăn nho ở trong phòng hàng xóm. Cũng vậy, luật chất nhận được bẻ gié lúa của người khác trường hợp bạn thao tác đó bởi tay.

a đúng

b sai

? a / Đnl 23,24-25

99. Ông Mô-sê mệnh chung trên núi Nơ-vô, trong khu đất Mô-áp. Ông không thể sửa soạn nhằm c